Inledning om Tawhid

Författare: Mohammed ibn Saleh al-Utheimin
Ur inledningen till hans bok ”Förklaring av al-Aqidah al-Wasitiah”.

…och innan jag börjar, mitt tal angående detta mäktiga brev, så vill jag klargöra att alla sändebudens budskap, från den förste; Nooh (Noak), må han prisas och välsignas, till den siste Mohammed, må han prisas och välsignas, kallade till Tawhiid (monoteism).

Allah, den högste, sa:
Och vi har inte sänt något sändebud innan dig utan att vi har uppenbarat för honom att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, så dyrka därför mig. (al-Anbiya : 25)

Och han, den högste, sade:
Och vi har sänt till varje nation ett sändebud (med budskapet om) att dyrka Allah och skilj er från avgudarna. (an-Nahl : 36)

Detta för att anledningen till att skapelsen skapats är en, och det är Allah den Mäktige Majestätiske.

De skapades för att dyrka honom, för att fästa sina hjärtan vid honom i glorifiering och vördnad, fruktan och önskan, hopp och förlitelse, längtan och rädsla, tills dess att de frigör sig själva från alla världsliga saker som inte gynnar dem i deras särskiljande (tawhiid) av Allah, den Mäktige Majestätiske i dessa frågor.

Eftersom du är skapad, då måste du ge dig själv helhjärtat och foga dig till din skapare.

Och på grund av detta så har sändebudens kall, må de prisas och välsignas, alltid varit till denna otroligt viktiga fråga, att enbart dyrka Allah och inte några andra än honom.

Och de sändebud som Allah sände till mänskligheten, må de prisas och välsignas, kallade inte till särskiljandet (tawhid) av Allah i hans herreskap så som de kallade till särskiljandet av Allah i dyrkan.

Detta då de som förnekar Allahs herreskap är väldigt få, och även de som förnekar det, de ljuger för sig själva och kan inte förneka det, åh Allah, om inte de stängt av sina sinnen till den nivån att de inte har någon uppfattning alls.

Sannerligen så är det på grund av högmod som de förnekar detta.

Monoteismen i tre olika kategorier

MONOTEISM GÄLLANDE ALLAHS HERRESKAP

Vilket innebär att bekräfta att Allah är ensam om tre saker: Skapande, ägande och kontrollerande.

Beviset är där Allah säger:
”Sannerligen tillhör skapandet och kontrollerandet endast Allah” (Al-Araf: 54)

Gällande ägande så är beviset där Allah säger:
”Ägandet av himlarna och jorden tillhör endast Allah” (Al Imran: 189)

Sändebuden brukade inte kalla till “Monoteism gällande Allahs Herreskap” såsom de brukade kalla till “Allahs ensamrätt att dyrkas”.

Detta därför att de som förnekar Hans Herreskap är extremt fåtaliga, och även så så förnekar de detta endast utåt – innerst inne så kan de inte förneka det.

Vid Allah, varje människa med minsta gnutta förstånd saknar förmåga att förneka detta djupt i sig själv.

Herren (som är ett av Allahs namn) betyder: Den som är ensam om att skapa, äga och kontrollera.

Om någon kommer och säger till oss: ”Du som tror att det endast är Allah som skapar; hur kan det då vara så att skapande fastställs av Allah själv i andra delar av Koranen och Sunnan, såsom: ‘Välsignad vare Allah – den bästa av alla skapare’ (Al-Mominon: 14),

eller Profetens (s) uttalande gällande dem som tillverkar bilder: ‘De kommer beordras att ge liv till det de skapat’, eller rapporteringen där Profeten (s) berättar det Allah säger gällande dem: ‘Vem gör mer orätt än den som skapar såsom Jag skapat’.

Hur sammanfogar du alltså mellan dessa texter och tron på att Allah är ensam om att skapa?”

Då är svaret: Att skapa är antingen att få någonting att bli till från tomma intet – detta är endast Allah som kan göra – och det kan även betyda att förändra någonting så att det antar en annan skepnad än dess ursprungliga skepnad. Den senare formen är inte skapande i dess sanna bemärkelse.

Snickaren skapar t.ex. en stol, men materialet som denna stol består utav är skapat från (tomma intet) av Allah. Ingen förutom Allah kan skapa någonting från tomma intet, hela mänskligheten kan inte skapa ens en trädkvist eller en atom, eller en fluga.

Läs där Allah säger:
”Människor! Det har gjorts en liknelse, så lyssna till den! De ni dyrkar vid Allahs sida kan inte skapa ens en fluga, även om de skulle samarbeta för att försöka åstadkomma det. Om flugan snor åt sig någonting från dem, så kan de inte ens ta tillbaks det från den – så svaga är den åkallade och den som åkallar” (Al-Hadj: 73)

”De ni dyrkar” innefattar allt som dyrkas vid sidan av Allah, såsom träd, stenar, människor och änglar. Alla dessa ”kan inte skapa ens en fluga, även om de skulle samarbeta”, så om var och en utav dem skulle befinna sig på sitt håll – och inte samarbeta – så skulle det vara ännu svårare för dem. ”Om flugan snor åt sig någonting från dem, så kan de inte ens ta tillbaks det från den”, även om flugan skulle landa på jordens mäktigaste man,och får med sig en bit av hans parfym, så kan han inte få tillbaks parfymen. Samma sak gäller om flugan skulle landa på kungens mat. Alltså har vi fastställt att Allah är ensam skapare av allt.

Om någon kommer och säger till oss:
Hur förenar du mellan att skapelsen själv kan äga, och att Allah ensam är ägare av allting? Detta då Allah säger i Koranen: ‘De hus vars nycklar ni besitter’ (An-Nor: 61) och: ‘Förutom gällande ens fruar och det ens högra hand besitter (äger)’ (Al-Mo-minon: 6)”

Så är svaret från två sidor:
Den första är att en människas ägande aldrig är alltäckande, detta då jag äger det jag har, men jag äger inte det du äger. Allt utav detta är dock i Allahs ägo. Alltså är det ägande som Allah besitter, heltäckande.

Den andra sidan är att det jag äger inte är något jag har full frihet att göra vad jag vill med. Det som jag är tillåten att göra med min egendom är endast sådant som den sanne Ägaren har tillåtit, dvs. Allah. Om jag t.ex. säljer en krona för två kronor så är det inte detta mina ägodelar, för det är inte tillåtet att göra så. Således är mitt ägande bristfälligt på detta sätt.

Dessutom är mitt ägande bristfälligt pga. min bristfälliga förmåga att göra vad jag vill med saker. Jag kan inte säga till min häst att bli frisk, då han är sjuk, och att han därefter skulle bli frisk. På samma sätt kan jag inte säga till min friska häst att bli sjuk, så att han därefter skulle bli sjuk. Däremot så har den sanne Ägaren denna frihet; om Han säger till någon att bli sjuk så blir han det, och vice versa. Alltså är ägandet bristfälligt ur perspektivet gällande frihet, både regelmässigt och gällande förmåga. I och med detta blir det klart för oss att Allah är ensam om att äga.

Gällande kontroll, så har människor också viss kontroll, men vi säger samma sak som gällde ägandet, att det sker på ett bristfälligt sätt ur två vinklar; förmåga och huruvida handlingen är tillåten eller inte.

I och med detta så förstår vi att det är korrekt att säga att ”Allah är ensam om att skapa, äga och att kontrollera”, vilket gäller allt (skapandet utav allt, ägande utav allt m.m.) varav ingenting undantas – och vi förstår även att de verser och rapporteringar vi tagit upp, inte motsätter sig det som fastställts för Allah i Koranen och Sunnan.

 

MONOTEISM GÄLLANDE ALLAHS ENSAMRÄTT ATT DYRKAS

Att särskilja Allah i dyrkan; du dyrkar ingen ängel, profet, rättfärdig, stor personlighet, eller ens sin mamma eller pappa.

Dyrkan är byggt på två fundament; kärlek, och erkännande av Hans storhet och makt. Genom att ha kärlek för Honom så får du entusiasm, och genom att erkänna Hans storhet och makt så känner du fruktan inför Honom.

Dyrkan är också uppdelat i befallningar och förbud; befallningar är byggda på att du har entusiasmen att följa dem och att söka närhet till Allah, och förbuden är byggda på fruktan inför Allah, vars storhet och makt är enorma.

Om du har kärlek för Allah, så vill du också söka dig nära Honom. Vill du söka dig nära Honom, så gör du också det som för dig närmare Honom. Därför börjar man alltså lyda Honom.

Erkänner du Allahs storhet och makt, så känner du automatiskt fruktan inför Honom. Om du då sysselsätter dig med någonting som är synd, så påminns du av makten som finns hos Skaparen, och tar avstånd från den.

Allah säger:
”Hon ville verkligen ha honom, och han ville ha henne, och det skulle ha hänt – om det inte vore för att han insåg sin Herres klara bevis – på så sätt håller vi honom borta från onda ting, och omoraliska handlingar” (Yosuf: 24)

Detta är en av Allahs välsignelser över dig, att var gång du sysselsätter dig med en synd så finner du Allah framför dig, och tar avstånd från synden; detta därför att du dyrkar Allah med entusiasm och fruktan.

VAD BETYDER DÅ DYRKAN?
Dyrkan kan definieras på två sätt, antingen från handlingens och dyrkarens perspektiv, eller från Allahs perspektiv.

Gällande från dyrkarens perspektiv så är definitionen ”att underkasta sig Allah genom kärlek och erkännande av Hans makt och storhet, genom att utföra Hans beordringar och att hålla sig borta från Hans förbud.”

Var människa som underkastar sig och ödmjukar sig inför Allah, kommer Allah att skänka status. Allah säger:
”Hos Allah ligger all status, och hos Hans Sändebud” (Al-Munafiqon: 8)

Gällande från Allahs perspektiv så är den bästa definitionen den som Ibn Taymia gett: ”Dyrkan: Ett ord som innefattar allt som Allah älskar och tycker om utan tal och handling, dolda som synliga.”

Dessa handlingar som vi utför för att komma närmare Allah, måste utföras tillsammans med Monoteismen.

Man får inte ägna någon utav dessa handlingar till någon annan än Allah. Exempel på dessa handlingar är: Bön, fasta, allmosa, utförandet av pilgrimsfärden, åkallan, svärande utav eder, sann fruktan, att sätta tillit till något, osv.

Om någon då säger: Vad är då beviset för att Allah är den enda som förtjänar dyrkan?

Så säger vi: Bevisen är många, t.ex:
“Vi har inte sänt något sändebud, utan att beordra dem att sprida följande: ‘Ingen förtjänar dyrkan förutom Jag – dyrka därför Mig’” (Al-Anbia: 25)

“Till varje nation har vi sänt ett sändebud, för att de ska beordra: ‘Dyrka Allah, och håll er borta från Taghut’” (An-Nahl: 36)

“Allah upprätthåller rättvisa då Han vittnar, och vittnar gör även änglarna och de som har kunskap. De vittnar alla om att ingen förtjänar dyrkan förutom Han. Ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, Den Allsmäktige, Den Vise.” (Al Imran: 18)

Om någon då säger: Hur kan ni säga att dyrkan endast tillkommer Allah, när Allah själv säger att det finns andra “gudar” som dyrkas vid sidan om Honom? Såsom: “Åkalla inte en annan gud” (Al-Qasas: 88), “Den som åkallar en annan gud än Allah – det finns inga bevis för att sådana skall åkallas” (Al-Mo-minon: 117), “Deras gudar kunde inte hjälpa dem något, de som de brukade åkalla” (Hod: 101), och Abrahams uttalande: “Ljuger ni ihop gudar, andra än Allah, som ni därefter eftertraktar?” (As-Safat: 86), hur kan ni föra samman dessa verser med att “Det inte finns någon gud förutom Allah”? (bättre översatt: Ingen förtjänar dyrkan förutom Allah)

Så säger vi: Den dyrkan som riktas till dessa entiteter är inte sann och riktig dyrkan, det är falsk sådan. Dessa “gudar” är endast hopkok: “Det är endast namn som ni kommit på, ni och era förfäder, och inte har Allah nedsänt något tillstånd för detta” (An-Nadjm: 23)

De förtjänar inte någon dyrkan, även om de skulle råka dyrkas, och även om vilsna människor skulle underkasta sig dem.

De klassas som “gudar” eftersom de dyrkas, men förtjänar ingenting utav det, och är därför falska gudar: “Detta därför att Allah är Sanningen, och att det som de åkallar vid sidan om Honom är Falskhet” (Luqman: 30)

Dessa två kategorier och delar av Monoteismen är något som ingen från muslimerna förnekar, detta därför att Allah är ensam om sitt “Herreskap” och att Han är ensam om att förtjäna bli dyrkad.

Dock så har vissa från muslimerna faktiskt påstått att vissa utav skapelsen förtjänar dyrkan, såsom de extrema fraktionerna utav Shia säger, att Ali förtjänar dyrkan, som deras ledare Abdullah Ibn Saba sade när han gick till Ali Ibn Abi Talib: “Du är sannerligen den riktiga Allah”.

Abdullah Ibn Saba var egentligen jude, som blev muslim för att förstöra Islam inifrån genom att skapa ett parti för Profetens (s) familj sk. “stödjare”. Ibn Taimia sade: “Denna man gjorde precis som Paulus, när han trädde in i Kristendomen för att förstöra den inifrån.”

Han gick hursomhelst till Ali och sade att han var den riktiga Allah, och detta var förstås någonting som Ali inte tyckte om. Hans rättvishet och sunda moral fick honom att säga under fredagspredikan i Kofa: “De bästa efter Profeten (s) är: Abu Bakr och sedan Omar”, och denna rapportering har nått nivån Tawatur [1] gällande trovärdighet.

Den som säger detta, och som erkänner sin släkts förträfflighet, kan väl ändå inte vara nöjd med att någon säger till honom: “Du är sannerligen den riktiga Allah”? Därför så statuerade de ett exempel av honom, och grävde en stor grop som därefter fylldes med ved som tändes på, varvid extremisterna kastades däri och brändes upp pga. deras grova överdrift. Det sägs även att Abdullah Ibn Saba hann fly undan detta straff, och rymde. Hursomhelst så brändes “Sabaisterna” på bål av Ali, på grund av att de påstod att Ali förtjänade dyrkan.

Slutsatsen är alltså att muslimerna inte förnekar någon av de två första delarna av Monoteismen, Allahs “Herreskap” och Allahs ensamrätt att dyrkas – även fast vissa innovatörer faktiskt dyrkar människor så är detta det generella gällande muslimerna.

Det som muslimerna har varit oense om är däremot den tredje delen av Monoteism:

[1] Tawatur: Då en rapportering återberättats av så många och kommit från så många vägar att dess trovärdighet inte längre kan betvivlas.

 

MONOTEISM GÄLLANDE ALLAHS NAMN OCH EGENSKAPER

Det är i denna kategori som diskussioner har uppstått. Människor delades upp i tre grupper; De som liknar Allah vid skapelsen, de som inte erkänner Allahs egenskaper, och de som är rättvisa och korrekta i frågan.

De som inte erkänner Allahs egenskaper, är antingen sådana som säger att texterna som nämner dem inte är sanna, eller så är de sådana som bortförklarar attributen med tolkningar.

HUR MUSLIMERNA BÖRJADE INNOVERA I DENNA KATEGORI AV MONOTEISM
Den första Bid’a [2] som skedde i Islam är den hos sekten Khawaridj.

Deras ledare motsatte sig Profeten (s) när han skulle dela upp krigsbytet bland sina kompanjoner, då han gav mer till de nya muslimerna för att låta dem få starkare tro i sina hjärtan.

Deras ledare Dhul-Khuaisira At-Tamimi ställde sig upp och sade: “Mohammed! Var rättvis”! Således skedde det första upproret mot den islamska lagstiftningen. Konflikten trappades sedan upp vid slutet av Osmans tid som kalif, konflikten mellan Ali och Muawia – således förklarade de muslimerna vara ickemuslimer, och de förklarade deras blod tillåtet att spilla.

Efter detta så var nästa innovation Qadarias ståndpunkt gällande förutbestämmelsen, de som tror på två skapare såsom som Magianerna, elddyrkarna, tror.

De säger: “Allah har inte bestämt våra handlingar, och det är ingenting som han har vilja över eller kontroll över, och Han har inte heller skapat dem”, varav deras mer extrema fraktioner säger:

“Allah känner inte till våra handlingar, och Han har inte låtit dem skrivas ned i Den Bevarade Tavlan – Allah känner över huvudtaget inte till tjänarnas handlingar förutom efter det att de har utförts.”

Dessa uppstod i slutet av kompanjonernas tid, och var samtida med sådana som Abdullah Ibn Omar, Ubada Ibn Samit och några fler.

Sedan uppstod sekten Murdjia i slutet av Tabi’ins[3] tid, som säger: “En synd skadar inte ens tro”

Medans du är troende kan du alltså ha utomäktenskapliga förhållanden, stjäla, dricka sprit och mörda folk: Du är fortfarande en troende med lika stark tro som förut.

Ibn Taimia sade:
“Qadaria och Murdjia, på den tiden då kompanjonerna avvisade dem, talade endast om lydnad/olydnad, och om troende/syndare. De talade inte om deras Herre och Hans egenskaper.

Sedan fick en grupp människor en ”snilleblixt”, och satte förståndet före uppenbarelsen, och sade någonting som var mittemellan de två uttalandena:
“Den som utför en stor synd är inte en troende med full tro, såsom Murdjia säger, och inte heller är denne en ickemuslim såsom Khawaridj säger. Han är någonstans mellan de två, som en resande från en stad till en annan, och som hamnat någonstans på mitten. Detta gäller i detta liv, och gällande nästa liv så är han dock förevigad i elden.”

Alltså håller de med Khawaridj gällande nästa liv, men motsätter sig dem gällande detta liv.

Nästa innovation som uppstod var den hos Djahmia, följeslagare till Djahm Ibn Safwan.

Denna innovation var värre, och handlade inte om hur man definierar saker och ting, eller hur man rubricerar troende eller otrogna, eller huruvida de är någonstans mellan de två – det var den första innovation som handlar om Skaparen.

Ser ni hur innovationerna blev värre och värre?
De började tala om Skaparen på ett sätt som om Han vore skapad, och sade: “Detta passar att säga om Allah, och detta passar inte att säga om Allah, och detta är logiskt att säga om Allah, och detta är inte logiskt att säga om Allah.”

Denna innovation tillhör Djahmia men också Mutazila. Så småningom delades dessa upp i ett antal olika skolor:
En skola som säger att: “Vi får inte säga att Allah existerar, och vi får inte heller säga att Han inte existerar. Skulle vi säga att Han existerade så skulle det betyda att Han är lik sådant som existerar! Skulle vi däremot säga att Han inte existerar, så skulle det betyda att Han är lik sådant som inte existerar”! De som var så rädda att likna Honom vid något, har därmed liknat Honom vid sådant som är omöjligt – detta eftersom det inte är möjligt att någonting varken finns eller inte finns. Ser ni hur de hamnade i någonting värre än det som de flydde ifrån!

En andra skola som säger: “Vi får inte fastställa några egenskaper hos Allah – vi får bara förneka deras motsatser. Vi får inte säga: ‘Han är Levande’, utan vi säger bara: ‘Han är inte död’. Vi får heller inte säga: ‘Han är Vetande’, utan vi bör endast säga: ‘Han är inte okunnig’… osv”. De säger alltså att man inte får fastställa en enda egenskap hos Allah, för om man gör det så har man liknat Honom vid sådant som existerar (de tycker alltså att allt som existerar liknar varandra). Allt detta trots att Koranen och Sunnan fastställer fler egenskaper än de förnekar.

Nämner man versen “Han är den Hörande, den Seende” för dem, så säger de:

“Detta betyder inte att Han är hörande eller seende, utan att Hans skapelse är hörande och seende. Alltså äger Han sådant som hörs av Honom, fastän Han inte innehar hörsel.”

Sedan kom en till grupp som sade en något annorlunda fras: “Dessa ord är egenskaper som inte har någonting med Honom att göra – Han har inga egenskaper över huvudtaget.”

En tredje skola sade: “Vi tror på att dessa är Hans namn, men vi tror inte att de innebär några egenskaper (Detta är den kända sekten Mutazila). Vi tror alltså att Allah är den Hörande, den Seende, den Vise, den Vetande – men Han är den Hörande utan att ha någon hörsel, den Seende utan att ha syn, den Vise utan att ha visdom och den Vetande utan att ha kunskap.”

Sedan kom en fjärde skola och sade: “Vi tror på att Han har dessa namn, och vi tror även på vissa egenskaper – men bara de som vår logik anser passa Allah. Det blir totalt totalt 7 st egenskaper som vi tror på. Resten av egenskaperna förkastar vi – inte att vi säger att Koranen eller Sunnan är lögn – utan vi bortförklarar dem (skulle de anklagat de två för lögn skulle de ju trädit ur Islam!). Detta kallar de ‘tolkning’.”

De sju egenskaperna är: Liv, tal, syn, hörsel, vilja, kunskap och förmåga.

“Dessa egenskaper tror vi på därför att våra förstånd anser dem vara passande, och vi anser de övriga egenskaperna vara opassande, så de tror vi inte på”. Detta är sekten Ashaira, de som tror på en del och som förkastar en del.

Det är detta som utgör grupperna som har gått vilse gällande Allahs namn och egenskaper, och allihop utav dem har sin grund i Djahm Ibn Safwan. såsom Profeten صلى الله عليه وسلم säger: “Den som inför en fin tradition i Islam kommer få belöning för den, och belöning för alla som handlar i enlighet med den, och den som inför en ond tradition i Islam kommer att hotas av straff för den, och hotas av straff för alla som handlar i enlighet med den – fram tills Domedagen.

[2] Bid’a: Att hitta någonting i religionen som inte hör hemma i den. En sådan handling är förbjuden.

[3] Tabi’in: De som kom efter kompanjonerna; dvs. Mötte kompanjoner men som aldrig själva mötte Profeten

 

FÖR ATT AVSLUTA

Om ni skulle tittat i de böcker som samlar alla åsikter som någonsin existerat inom detta ämne (typ vad som är passande/opassande för Allah utav namn/egenskaper, och olika skolor i detta), så skulle ni säga: “Hur kan en frisk och tänkande människa – för att inte nämna troende – säga sådana saker!”, men den som inte Allah ger ljus, kommer inte att ha något ljus över huvudtaget!

Precis som att Allah kan ta ifrån synen från en människa, och att denna människa kan stå mitt framför solen utan att se den, så kan Han ta ifrån en persons insikt och omdöme, och att denna person kan stå rakt framför Sanningen utan att se den.

Därför bör vi alltid be Allah att få stadga, och att Han inte ska vilseleda oss just efter och därför att Han väglett oss. Detta därför att denna fråga är mycket farlig att fara vilse i.

Djävulen jobbar för att skapa tvivel i vår religion, vår trosuppfattning, tvivel kring Koranen och hans Sändebuds صلى الله عليه وسلم Sunnah. Allt detta gör han genom att få folk att innovera i vår religion.

Allah, gudskelov, har dock inte låtit någon göra en innovation utan att Han låtit någon klargöra det åt oss, och som krossar den genom klargörandet. Precis som Allah säger: “Sannerligen har vi nedsänt Påminnelsen, och sannerligen skall vi bevara den” (Al-Hidjr: 9)

Det är en del av Allahs bevarande för Påminnelsen (Koranen). På grund av att Koranen är bevarad så är även Mohammeds صلى الله عليه وسلم Sunnah bevarad och hans budskap är kvarstående bland oss. Annars skulle folk ha ursäkter att komma med inför Allah på domedagen!

Alltså kommer budskapet att kvarstå precis som Koranen, och i linje med detta så kommer varje innovation att klargöras av någon som Allah utser.

Alla dessa innovationer myntades efter kompanjonernas tid (eller i slutet av den), detta därför att de inte brukade fördjupa sig i sådana saker. De brukade förstå Koranen och Sunnan på det sätt som är tydligast, såsom är naturligt hos människan.

Dessa innovatörer har myntat sina innovationer av olika anledningar; vissa gjorde det pga. deras bristfälliga kunskap, dåliga förståelse eller onda avsikt. De har skapat mycket oreda på jorden genom deras innovationer, men som vi nämnde så kommer inte en enda av dessa innovationer utan att någon kommer utses för att förtydliga saken och krossa den…

Källa: Subhanallah.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.