Verser där Allah tilltalar mänskligheten

Här har jag samlat de verser där Allah (Gud) till ordagrant tilltalar mänskligheten med frasen – ”ya ajohan nas” – Människor! och sorterat i den ordningen som de står i koranen. Tyvär har jag inte översatt alla än så det är mest den engelska översättningen som finns här nedan.

Människor! Dyrka er Herre (Allah) som skapade er och de innan er så att ni må vara utav de Gudfruktiga. Den som för er gjort jorden till en viloplats och himlen till ett hus, och sände ner från himlen vatten och förde fram ur växtligheten föda för er. Så sätt inga likar till Honom då ni vet (att ingen har rätt att dyrkas förutom han). Och om ni betvivlar något utav det som vi har sänt ner till vår Tjänare, för då fram en Sora (kapitel) utav dess like och kalla på era vittnen vid sidan om Allah om det ni påstår är sant. Men om ni inte lyckas med det, och ni kommer aldrig att lyckas med det, frukta då elden som vars bränsle är människor och stenar, (och som står) förberedd för de icke-troende. (Al-Baqara 2:21-24)

Människor! Ät utav det som är tillåtet och gott, och följ inte Sheitans (Satans) vägar. Sannerligen är han för er en öppen fiende. Sannerligen beordrar han inget annat än ondska och syndighet och att ni ska uttala er om Allah (Gud) utan kunskap. (Al-Baqarah 2:168-169)

Människor! Frukta er Herre, den som skapade er från en enda person, och skapade från den dess hälft, och skapade från dem många män och kvinnor, och frukta Allah, den som ni ber till och bryt inte släktskapsbanden. Sannerligen är Allah ständigt vakande över er (i alla era tillstånd). (An-Nisa 4:1)

Människor! Sannerligen har det kommit till er ett Sändebud med sanningen från er herre, så tro på honom, om ni gör det så är det bättre för er. Men om ni förnekar så är det till Allah som allt på himmelen och jorden tillhör. Och ständigt är Allah (beträffande allt) Vetande, Vis. (An-Nisa 4:170)

Människor! Sannerligen har det kommit till er ett tydligt bevis från er Herre, och vi har sänt ner till er ett tydligt ljus. Så beträffande de som har trott på Allah och hållit sig fast vid honom, dem kommer han att överösa med en (särskild) barmhärtighet från honom och med givmildhet och vägleda dem till sig på en spikrak väg. (An-Nisa 4:174-175)

(Sändebud) Säg: ”Människor! Sannerligen är jag ett sändebud som sänts till er alla av Allah – den som har herraväldet över himmlarna och jorden, inget har rätt att dyrkas utom han! Det är han som ger liv och orsakar död. Så tro på Allah och hans budbärare, den analfabete profeten som tror på Allâh och hans tal (Koranen) och följ honom så att ni må vägledas.” (Al-A’ raf-7:158)

Han är den som gör det möjligt för er att resa genom land och hav, – tills dess att ni är på skeppen, och vi låter skeppet segla med dem i god vind, och de är glada för det, – då kommer en storm till dem, och höga vågor kommer från alla sidor och de tror att de kommer gå under, – då ber de till Gud, och vänder sig till honom med uppriktighet, och säger: ”Om du räddar oss från detta, så kommer vi alltid att vara tacksamma.” Men då han räddar dem, då försyndar de sig på jorden. Människor! Ert syndande är endast till skada mot er själva, – en kort njutning av detta världsliga liv, sedan (slutligen) så är det till oss som ni återvänder, och vi informerar er om det som ni har gjort. Sannerligen är likheten av detta världsliga liv, som vatten (regn) som vi sänder ner från skyn som beblandas med växtligheten, varvid det uppstår de olika plantor och örter som människor och boskap äter av, – tills då, när jorden blivit som förgylld och utsmyckad, och dess ägare tror att de har den i sitt fulla förfogande, – så nås den av vår befallning, nattetid eller dagtid, och vi förvandlar den så att den blir som en nermejad skörd, som om den inte hade frodast dagen innan! På så vis förklarar vi koranverserna för de som reflekterar. (Yunus 10:22 – 24)

Människor! Det har kommit en förmaning till er från er Herre (Koranen) och en kur för hjärtat, och vägledning och barmhärtighet för de troende. Säg: ”Tack vare Allâhs välvilja och hans barmhärtighet!” Det är däri som de bör glädjas. Det är bättre än det som de andra samlar (utav det världsliga). (Yunus 10:57 – 58)

Säg (åh Mohammed, må han prisas och välsignas): ”Människor! Om ni har tvivlar på min religion, vet då att jag aldrig ska dyrkan de som ni dyrkar i Allahs plats. Utan jag dyrkar endast Allâh, den som tar era liv, och jag har beordrats att vara en av de troende. Och ”var upprätt på religionen och förkasta de övriga religionerna och var inte en avgudadyrkare! Och be inte till någon förutom Allâh, då de varken gynnar dig eller skadar dig! Men om du skulle göra det så är du sannerligen en förtryckare (som förtrycker sig själv med avgudadyrkan)! Och om Allâh drabbar er med en skada, så är det ingen som kan få den att upphöra förutom han; och om han önskar något gott för dig så finns det ingen som kan hålla tillbaka hans förtjänst. Han drabbar den han vill drabbas med det (det goda och det onda) utav hans tjänare, och han är den förlåtande, den barmhärtige. (Yunus 10:104 – 107)

Säg: ”Människor! Sanningen har kommit till er från er Herre. Så den som vägleds har bara vägletts till sin egen fördel, och den som går vilse har bara gått vilse till sin egen nackdel och jag är inte er granskare (det är Allah som kommer att granska er).” (Yunus 10:108)

Människor! Frukta er Herre! Sannerligen är domedagens jordskalv ett ruskigt ting. Dagen då ni ser det, så chockas varje ammande mor så att hon ska glömmer sitt dibarn, och varje gravid ska gå i förlossning. Och då ser ni människorna verka berusade, fast de är inte berusade, utan det är för att Allahs staff är hårt. (Al-Hajj 22:1 – 2)

Människor! Om ni tvivlar på uppståndelsen, [tänk då på att] Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall födas] lägger Vi i moderlivets trygga förvar till en fastställd tid och Vi låter er födas som späda barn och därefter [växa till] och nå [full kroppslig och andlig] mognad. Några av er får dö [unga] och några av er blir med tilltagande ålder så skröpliga att de glömmer allt vad de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se. Detta, därför att Allah är den Sanne och det är Han som väcker de döda till liv och Han har allt i Sin makt. Den Yttersta stunden kommer – detta är höjt över allt tvivel – och Allah skall låta alla som vilar i sina gravar återuppstå! (Al-Hajj 22:5-7)

SÄG [Allahs Sändebud]: ’Människor! Jag är bara er varnare, som varnar klart och entydigt!’ De som har tron och lever ett rättskaffens liv skall få förlåtelse [för sina synder] och en frikostig belöning, men de som motarbetar Våra tecken och vill hindra dem, det är dem som är Eldens folk. (Al-Hajj 22:49-51)

MÄNNISKOR! Ett argument har kommit, så hör på det: De som ni ber till istället för Allah kommer aldrig att kunna skapa [ens] en fluga, även om de samlar sig för det. Och om en fluga tar något från dem, kan de inte ta det ifrån denna [fluga]. Lika maktlös är den bedjande som den till vilken bönen ställs! (Al-Hajj 22:73-74)

MÄNNISKOR! Frukta er Herre och bäva inför den Dag då en fader inte ge lösen för sin son och en son inte kan överlämna sig som lösen för sin fader! Allahs löfte är sanning. Låt er då inte förledas av det jordiska livets [lockelser] och låt inte Djävulen föra er bakom ljuset vad gäller Allah. (Luqman 31:33)

Människor! Minns Allahs välgärningar mot er! Finns det en annan skapare än Allah, som förser er [med det] i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Ingen har rätt att dyrkas utom Han, hur kan ni ha kommit bort från det!? (Fatir 35:3)

MÄNNISKOR! Allahs löfte är sanning. Låt er då inte förledas av jordelivets [lockelser] och låt inte Djävulen föra er bakom ljuset beträffar Allah. (Fatir 35:5)

Människor! Inför Allah är ni de fattiga och Allah är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer. (Fatir 35:15)

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. (Al-Hujurat 49:13)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.