Varför finns vi?

En fråga dyker upp i sinnet, och kräver ständigt att få bli besvarad.

Vilken fråga? Och vad är svaret?

Frågan är:
Varför skapade Gud (Allaah) människorna?
Vad är visdomen bakom hans skapande?
Och vad är destinationen som man rusar fram mot, och slutet som man kommer att nå?

Svaret:
Gällande svaret på denna fråga har intellekten gått vilse gällande, och förstånd förbryllats, och de filosofiska sinnena klåpat, och de visa, och de lärda, och genierna med det lysande förståndet, och den fenomenala skarpsinnigheten, för att inte nämna den allmänna massan. Det finns inga undantag från detta utom de sinnen som upplysts av Allahs uppenbarelse, och som letts av hans väg, och som följt hans sändebud. Så det är det sinnet som fått känna till detta svar genom uppenbarelse från Allah och hans sändebud. Och baserat på detta kan vi med övertygelse veta att det inte är möjligt att endast använda intellektet inom trosläran då det är en lära som rör det fördolda, och när intellektet uttalar sig om det fördolda, utan någon som helst koppling till uppenbarelsen, så går den vilse, och förbryllas, och fumlar och klåpar något så otroligt, och föreställer sig några så otroliga föreställningar.[ Sannerligen så den som läser de islamiska böckerna som kritiskt granskar de olika religionerna och ideologierna kommer att se de mest konstigaste sakerna och häpnadsväckande föreställningarna, som får en att förundras och som man knappt kan tro att något intellekt skulle acceptera.] Detta då intellektet bara är ett redskap för att uppfatta och hantera den informationen som når den genom sinnena, så när den hamnar bortom det som den känner till här på jorden, så hamnar den i otrolig förbryllelse, och faller i farliga fallgropar.

Allah den högste sa:

Eller är den som var död, och som Vi sedan gav liv, och som Vi gav ett ljus som han färdas med bland människorna, som den, som är som i ett mörker ur vilken han aldrig kommer att komma ut. (Sorat al-An’äm: 122)

Han har alltså välsignats med intellektets kapacitet att härleda från det som den ser och hör, att hans Herre, och hans skapare, och hans försörjare, är Allah, den Ende, han som är en, han som är unik, han som varken avlat eller blivit född, och han som inte har någon like. Han som har den väldiga kapaciteten och den otroliga visheten, och den kompletta kunskapen, och de dolda godheterna.

Allah den högste sa:

Blir det inte klart för dem efter alla de tidigare generationer som vi låtit gå under medan de vandrade omkring i deras boplatser, sannerligen finns det ett tecken däri, ska de inte höra!? Och ser de inte hur vi för vattnet till de torra områdena så det växer i odlingarna varifrån boskapen äter och ni själva, ska de inte se!? (Sorat as-Sejda: 27-26)

Och då du insett att intellektet inte klarar av att själv komma fram till den bakomliggande visdomen för människans skapelse, så bör du bekanta dig med den bakomliggande visdomen för människans skapelse genom Allaahs bok, som är felfri ur alla perspektiv och som är nersänd från en som är ytterst vis och prisvärdig. Så Allaah har klargjort i den ädla Koranen, så som han, han som sände ner den, den Majestätiske, den Upphöjde, beskrev det:

Ingenting har Vi förbisett i Boken. (Sorat al-An’äm: 38)

Han klargjorde lärdomar och domar som är av mycket mindre vikt jämfört med denna enorma fråga. Hur annars, då det är den allra viktigaste frågan och den väldigaste plikten? Så den bakomliggande visdomen bakom Allaahs skapande av människorna är dyrkan.

Allaah den Högste säger:
Och jag har inte skapat Jinnen och Människorna utom för att de ska dyrka mig. (Sorat ath-Thäriät: 56)

Så Allaah, den Högste har informerat här i denna vers att han skapade Jinnen och Människorna för dyrkan. Så dyrkan är syftet som de skapades för, och syftet som Allaah skapade himlarna och jorden, och det världsliga livet och livet efter döden, och paradiset och helvetet. Och för det syftet sände Allaah ut sändebuden, och sände ner böckerna, och stiftade lagarna, och klargjorde vad som är tillåtet och vad som är förbjudet, för att genom era handlingar testa vem av er som utmärker sig.

Allaah, den Högste, säger:
Han som har skapat döden och livet för att genom era handlingar testa vem av er som utmärker sig, och Han är den Mäktige, den Förlåtande. (Sorat al-Mulk: 2)

Detta då Allaah skapade Hans tjänare och förde ut dem till denna boplats (denna värld) och informerade dem om att de kommer att komma till en andra boplatser (i livet efter döden). Och han gav dem beordringar och förbud, och han prövade dem med begär som går emot hans beordringar och förbud. Så den som underkastar sig för Allaahs beordringar kommer Allaah att belöna rikligt. Och den som viker av till begären och kastar bort Allaahs beordringar och gör det som han förbjudits från, han kommer att få det värsta straffet.

Så tjänarna skapades allesammans för att dyrka, men då det fanns vissa av dem som skapades för att dyrka utan att prövas, som änglarna. Så för denna grupp blev dyrkan en del av deras natur, de vill inget annat.

Allaah, den Högste, säger:
Och de sa: “Den Nåderike har en son.” Fri är Han från alla brister! Nej, de (änglarna) är endast ädla tjänare. De talar inte förrän Han har talat, och de utför Hans beordringar (och syndar aldrig). Han vet vad som finns i deras förflutna och vad som finns i deras framtid, och de kan inte tala till förmån för någon annan än den som Han är nöjd med, och de bävar av fruktan för Honom. (Sorat el-Anbiä: 26-28)

Och vissa av dem skapades för att dyrka samtidigt som de prövas med hinder, som jinn och människor. De som skapades med olika karaktärer och med olika läggningar som för det mesta för dem bort från Hans lydnad, och får dem att hamna i synder, som prövning från Allaah. Och det är t.ex. prövning med begär, begär efter mat, begär efter dryck, begär efter partner, begär efter makt och inflytande, och andra saker utöver dessa.

Och så som han prövade dem med onda kompanjoner, och med tveksamheter som kastar in tvivel i deras hjärtan, för att tron har att göra med det fördolda (som människorna inte kan se). Och utöver det, prövas de med Satan, den föraktade ärkefienden, som ända sedan han fick vår förfader Adam utkastad ur Paradiset har varit aktiv med att vilseleda han avkomma, och få dem att häda och dyrka avgudar, och att begå både stora och små synder. Så därför blir dyrkan, för dem, en möda och prövning, på grund av de saker som motsäger det. Så den som lyder dessa saker och det som är motstridande, och som lyder Satan, han är utav de usla, de som förtjänar träda in i elden.

Så som Allaah, den Högste, sade:
[Allaah] sade: “Detta är sanningen – och vid Mitt sanna ord, – Jag skall fylla helvetet med dig (Satan) och de som följer dig bland dem (människorna) allesammans!” (Sorat Sad: 84-85)

Men den som prioriterar lydnad till Allaah, och strävar efter att göra Honom nöjd, och följer Hans sändebud, och försöker tillfredställa sina begär på det lagstiftade sättet, och som får ut sina lustar där Allaah tillåtit det: Det är han som är den sanne troende som har blivit lovad de höga nivåerna i paradiset Firdows.

Och vad gäller destinationen som man rusar fram mot, så skiljer den sig åt så som människorna skiljer sig åt i deras livsstilar och trosuppfattningar. Så vissa av dem hade kännedom om deras Herre, och kände till Hans rätt över dem, och trodde på och bekräftade att de kommer att möta Honom, och förstod vad detta världsliga liv är värt, och att det bara är en passage, en genomfart, ett riddjur som för en till det kommande livet. Så de tar utav den det som gynnar dem, och de tar från den proviant som räcker för dem till dess att de når deras Herres nöjdhet och paradis, och det är det målet som man bör sträva mot. Och vissa andra var likgiltiga om dessa saker och hade inte kännedom om deras Herre och gav inte Honom hans rätt och trodde inte på att de kommer att möta Honom, utan trodde att denna värld, och livet i den, och njutningarna i den, att det är det som är målet, så de strävade efter det, och var nöjda och belåtna med det, och strävade för att få så mycket de kan av den, och de tillbringade sitt liv i att jaga dess njutningar, och det är målet som de strävar efter. Och Koranen har talat om dessa två typer och klargjort båda dessa gruppers tillstånd.

Så Allaah, den Högste sade, och Han är den som har det sannaste talet:
De som inte ser fram mot mötet med Oss och som är nöjda med detta liv och slår sig till ro med detta, och de som ställer sig likgiltiga till Våra budskap, det är dem som skall ha sin hemvist i Elden, lönen för deras handlingar. Dem som tror och lever rättskaffens leder deras Herre med deras tro dit där bäckar flödar under dem, i lyckans trädgårdar. Där skall de kalla: “Fri är du – åh Allaah – från alla brister!” Och de skall hälsas med fredshälsningen. Och deras sista ord är att: “All pris hör till Allaah, skapelsens Herre!” (Sorat Jonus: 7-10)

Sheikh AbdulRahman bin Sa’di sade i förklaringen av denna vers: { De som inte ser fram mot mötet med Oss } alltså: de önskar inte att möta Allaah, det som är den största önskan för de som verkligen önskar sig det, och den förträffligaste saken som har funderats på. Snarare vänder de sig bort från det och möjligtvis så förnekar dem det även. { och som är nöjda med detta liv } istället för det kommande livet { och slår sig till ro med detta } alltså: slår sig till ro i den, och gör den till slutdestinationen för deras liv och ändamålet för deras avsikter. Så de strävar efter den, och de fördjupar sig i dess lustar på alla möjliga vis och rusar till alla obeprövade sätt, och de ägnar sina viljor och avsikter och tankar och handlingar åt den.

Det är som om de skulle ha skapats för att kvarbli i den, och som om att den inte endast är en tillfällig boplats där man samlar proviant för resan till den permanenta boplatsen dit både de både de tidigare och senare generationerna reser, och vars godhet och njutning de vägledda strävar efter. { och de som ställer sig likgiltiga till Våra budskap }: och tar ingen lärdom av Koranens tecken, och inte heller universums tecken och tecknen i dem själva.

Och bortvändhet från tecknen medför bortvändhet och försummande av det som tecknen tyder på och menar. { det är dem }: dem som har dessa egenskaper { som skall ha sin hemvist i Elden } alltså: deras tillhåll och boplats som de aldrig får lämna. { lönen för deras handlingar } som otro, avgudadyrkan och synder. Så efter att han nämnt deras straff, så nämnde han belöningen för de lydiga och sade { Dem som tror och lever rättskaffens } alltså: de som både trodde och utförde det som tron nödvändiggör och innebär, utav rättfärdiga handlingar, som omfattar de som utförs av hjärtana och lemmarna, på ett sätt som innefattar särskiljandet av Allaah och följandet av profeten. { leder deras Herre med deras tro } på grund av tron som de har så belönar Allaah dem med den väldigaste belöningen, som är vägledningen. Så han lär dem vad som gynnar dem och begåvar dem med handlingar som härrör från vägledningen. Och han vägleder dem till att beskåda Hans tecken, och Han vägleder dem i denna värld till den spikraka vägen, och i det kommande livet till vägen som leder till lyckans trädgårdar, { där bäckar flödar under dem } flödar för evigt { i lyckans trädgårdar } Allaah kopplade dem till lyckan då den innefattar den kompletta lyckan, hjärtats lycka, med glädje, nöje, sällhet och förtjusning och åsynen av Allaah, den Barmhärtige, hörseln av Hans tal, och glädjen över Hans nöjdhet (med en) och närhet, och mötet med dem kära och syskonen (i Islam) Och nöjet av deras sällskap, och av att höra de sköna ljuden, och de melodiska sångerna. Och de glädjande synerna, kroppslig njutning med alla sorters mat och dryck och partners och liknande. På ett sätt som ingen känner upplevt, och som inte kan föreställas i något sinne, och som inte några beskrivningar kan beskriva.

<p”>{ Där skall de kalla: “Fri är du – åh Allaah – från alla brister!” } Alltså: Deras dyrkan av Allaah däri kommer främst att vara att förklara Honom felfri och att rentvå Honom från brister, och den sista kommer att vara att hylla Allaah. Så plikterna har upphört för dem i belöningens boplats, och det är endast den mest kompletta njutningen som kvarstår för dem, det som är mer njutningsfullt för dem än den underbara maten däri, och det är då Allaahs hågkomst, det som hjärtana får ro av, och som själarna gläds av. Och det kommer att vara som andas för dem, utan ansträngning eller svårighet. Och vad gäller hälsandet sinsemellan dem då de träffas och besöker varandra, så kommer det att vara ”Säläm”, alltså tal som är fritt från struntprat och synder, och som är fridfullt. { Och deras sista ord } då allt är klart { är att: “All pris hör till Allaah, skapelsens Herre!”} – Slut på citatet ur as-Sa’dis tefsir.

Och det har klargjorts av detta att målen som tjänarna strävar efter skiljer sig åt i enlighet med det som de bär i sina hjärtan av kunskap och okunskap, tro och otro, bekräftande och förnekande. Så den uppriktige troende strävar endast efter det kommande livet. Så även om han är i jorden kroppsligt och kämpar för att lyckas i den med sitt hjärta så vill han inte ha den, utan det är bara för det kommande livets skull.

Så som Allaah, den Högstes uttalande:
Men den som har det eviga livet för ögonen och som riktar hela sin strävan mot det och som är en sann troende, sådana som han skall se sin strävan uppskattad till dess fulla värde. (Sorat al-Isra: 19)

Och den absolute otrogne strävar endast efter det världsliga livet, för att han tror endast på den, och han förlitar sig endast på den.

Allaah, den Högste, sade:
Om någon [enbart] strävar efter det jordiska livets förgängliga goda, låter Vi honom genast njuta av detta – Vi ger vad Vi vill, åt den Vi vill – sedan får han Helvetet, hatad och utstött. (Sorat al-Isra: 18)

Och en muslim som är syndig omfattas av detta om hans synder är väldigt stora.

Och vad gäller destinationen som han kommer att nå, så är det det kommande livets boplats, antingen för evigt i Paradiset, eller för evigt i Elden.

Allaah, den Högste, sade:
Människa, sannerligen är du är på väg tillbaka till din Herre för att möta Honom! Och vad gäller den som får ta emot sin bok med höger hand, för honom skall räkenskapen bli lätt, och han återvänder med glatt sinne till de sina. Och vad gäller den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot, han kommer att bönfalla om att snabbt förintas, och han kommer brinna i helvetets eld. (Sorat al-Inshiqaq: 6-12)

Skrivet av Sheikh Ahmed an-Nejmi (må Allaah vara honom nådig)
Ur kapitlet: ”Angående klargörandet av visdomen bakom skapandet av Jinnen och Människorna” i boken ”Mawrid al-Athb az-Zuläl”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.