De sex väldiga grundbegreppen

I Allah den Barmhärtige Förbarmarens namn.

Bland de mest förundransvärda och största tecknen som tyder på Kungen, den Dominantes förmåga, är sex grundbegrepp som Allah klargjort på ett tydligt sätt som förstås av de vanliga människorna, till skillnad från vad vissa tror. Därefter så felade många utav världens intelligenta och utav de skarpsinniga bland Adams avkommor, förutom några ytterst få.

Det första grundbegreppet
Att särskilja Allah, endast Han, med alla religiösa handlingar, utan att tillskriva Honom medhjälpare. Och klargörandet av dess motsats, vilket är avgudadyrkan. Och att den största delen av Koranen går ut på att klargöra detta grundbegrepp ur olika perspektiv. På ett sätt som även de mest outbildade bland folket kan förstå. Sedan när det skedde med den största delen av (det muslimska) samfundet det som skedde, så gav Satan dem en bild om särskiljandet av Allah(med all gudomlighet) att det är att förringa de rättfärdiga, och att inte ge dem deras fulla rätt. Och han gav dem en bild om avgudadyrkan att det är kärlek till de rättfärdiga och att följa dem.

Det andra grundbegreppet
Allah har befallt sammanhållning och enighet i religionen och har förbjudit splittring däri. Så Allah har förklarat detta på ett sätt som är tydligt och tillräckligt och som alla kan förstå. Och han förbjöd oss från att vara som de som splittrades och blev oense innan oss, så att de till slut gick under. Och han nämnde att han befallde alla sändebud att enas i religionen, och förbjöd dem från att splittras däri. Och detta blir ännu klarare av de otroliga saker som rapporterats om Allahs sändebud gällande det. Därefter blev saken sådan att uppdelning i religionens grunder och i dess förgreningar, det är kunskap och förståelse. Och det blev så att beordra sammanhållning och enighet i religionen är något som ingen uttrycker utom en kättare eller en galning.

Det tredje grundbegreppet
Att det är från sammanhållningens fullbordande att lyssna och lyda den som har myndighet över oss, även om det är en slav från Habasha. Så Allah förklarade detta på ett tydligt, tillfredsställande och tillräckligt sätt, ur flera perspektiv, på många sätt, både i lagstiftning och förutbestämmelse. Därefter blev det så att detta begrepp blev okänt bland många av dem som anser sig ha kunskap, så hur blir det då med att agera efter det?

Det fjärde grundbegreppet
Klargörandet av vad kunskap är, och vilka de lärda är. Och vad förståelse (av de islamiska lagarna) är, och vilka de införstådda (med de islamiska lagarna) är. Och klargörandet av vilka som imiterar dem men som inte är från dem. Och Allah har förklarat det här grundbegreppet i början av avsnittet al-Baqara i hans uttalande, ”Israels avkommor! Minns mina välgärningar mot er…”, fram till: ”Israels avkommor! Minns mina välgärningar mot er…” så som i det första korantecknet ( 2:40 – 47).

Och det klargör det ytterligare: Det som Sändebudet uttryckt direkt angående detta, med långt och klart och tydligt tal för den obildade allmänheten. Därefter ansågs detta vara bland de mest underliga sakerna, och innovationer och vilseledelse ansågs vara det som är kunskap och förståelse (av de islamiska reglerna). Och att det bästa som finns är att blanda sanning med osanning. Och det blev så att det ansågs att den verkliga kunskapen, som Allah den Högste föreskrev för skapelsen, och som han berömde: Att ingen uttrycker sig med den förutom en kättare eller en galning. Och det blev så att det ansågs att den som kritiserade den (den verkliga kunskapen), och motsatte sig den, och ansträngde sig för att varna för den, det är han som har kunskap och förståelse.

Det femte grundbegreppet
Allah den Felfries klargörande av vilka som är Allah nära (Awlia) och Hans åtskiljande mellan dem och mellan de som imiterar dem bland Allahs fiender, hycklarna och de syndfulla. Och i detta hänseende, är korantecknet i avsnittet Aal Imran tillräckligt och det är hans uttalande, ”Säg (Allahs sändebud): Om ni verkligen älskar Allah, följ då mig, då kommer Allahatt älska er” (3:31) Och korantecknet i avsnittet al-Ma’ida, och det är hans uttalande, ”Ni som tror! De bland er som återfaller från deras religion till otro…” till slutet av korantecknet (5:54). Och också korantecknet i avsnittet Yonus och det är hans uttalande, ”Sannerligen så de som är nära Allah, de behöver inte frukta (så som de andra) och inte heller behöver de sörja (över deras liv); de som bekräftade och som alltid var gudsfruktiga.” (Yonus 10:62)

Men sedan blev det så att det ansågs av de flesta som ansåg sig ha kunskap, att dem (Allahs nära) från att ha varit de som vägleder skapelsen och beskyddar lagstiftningen, så ansågs det vara nödvändigt för Allahs nära att överge följandet av Profeten, och att den som följer honom inte är en av dem (Allahs nära). Och att det var nödvändigt att lämna kampen för Islam, och att den som kämpar för Islam är inte en av dem, och att det är nödvändigt att lämna bekräftandet (Iman) och gudsfruktigheten (Taqwa), och att den som tog till sig Iman och Taqwa inte ären av dem. Åh vår Herre, vi ber dig om förlåtelse och nåd, sannerligen så besvarar du bönerna.

Det sjätte grundbegreppet
Tillbakavisandet av argumentet som Satan lagt fram, för att få folk att lämna Koranen och Sunnan och att i stället följa de vitt skiljda åsikterna och intressena. Vilket är att ingen känner till Koranen och Sunnan förutom en som är en ”forskare inom alla fält” (Mojtahid Motlaq), och forskaren beskrivs med det ena och det andra, med sådana egenskaper som kanske inte ens fanns fullständigt hos Abo Bakr eller Omar (de främsta muslimerna). Och om en person inte är sådan (forskare inom alla fält), då bör han hålla sig borta från dem (Koranen och Sunnan) helt och hållet, som sin plikt, utan några tvivel eller tveksamheter om saken. Och den som söker vägledning i dem, då är han antingen en kättare eller en galning, då de är så svåra att förstå!!

Fri är Allah från vad de tillskriver Honom och så prisvärd är Han: Hur mycket har inte Allah den Felfrie klargjort, med lagstiftning och förutbestämmelse, och med skapande och befallningar, som tillbakavisar detta förbannade argument ur olika perspektiv, till den graden att det är bland de mest nödvändiga kunskaperna för allmänheten. ”Men de flesta människorna vet inte” (al-A’raf 7:187). ”Sannerligen har yttrandet bekräftats för de flesta utav dem, så de kvarstår på sin otro. Sannerligen har vi satt bojor på deras halsar som når till deras hakor, så att deras huvud tvingas upp. Och vi har satt framför dem en barriär, och bakom dem en barriär, vi har täckt för dem så de kan inte se. Och det är det samma för dem, huruvida du varnar dem eller inte, de kommer inte att tro. Du kan endast varna den som följer uppenbarelsen, och som fruktar den Barmhärtige i det fördolda. Ge honom då glada nyheter om förlåtelse och generös belöning.” (36:7 – 11).

Slut på brevet.

Och all pris hör till Allah , skapelsens Herre. Och må Allah prisa vår mästare Mohammed, och hans släkt och följeslagare, och må Han välsigna dem mycket fram till domedagen.
Skrivet av Sheikh al-Islam Mohammed bin Abdil-Wahhab, må Allah vara honom barmärtig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.