Fyra grunder (insikter) om Tawhid

Inledning

Jag ber Allah, den Ädle, den Väldiga Trons Herre, att Han tar hand om dig i detta liv såväl som i livet efter detta, välsignar dig vart du än är och låter dig vara den som tackar när du får, härdar när du sätts för prövning och ber om förlåtelse när du syndar – och dessa tre frågor är nyckeln till lyckan.

Håll fast vid din kännedom – må Allah få dig att lyda Honom – att Hanifiyyah, Ibrahims religion, är att du uppriktigt enbart dyrkar Allah. Han (ta’ala) sade:
Jag har enbart skapat djinnerna och människorna för att de skall dyrka Mig. (51:56)

När du vet att Allah skapat dig för att du ska dyrka Honom, skall du veta att dyrkan inte kan kallas för dyrkan, utan Tawhid. På samma sätt som kallas inte förättningen av bönen för förättning av bön, utan tvagning. Om Shirk beblandar sig med dyrkan, annulleras den på samma sätt som tvagningen annuleras om den beblandas med orenhet.

När du vet att dyrkan går om intet och handlingen annulleras om de beblandas Shirk och att deras utövare kvarblir i Elden till evig tid, inser du att denna fråga är den viktigaste plikten för dig att känna till. Förhoppningsvis kommer Allah frigöra dig från det trasselnät som är att dyrka någon annan än Allah vid sidan om Allah. Allah (ta’ala) sade:
Allah förlåter inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill vad som helst under detta. (4:116)

Detta känns vid genom kunskapen om de fyra grunderna Allah (ta’ala) har nämnt i Sin Bok:

Otrogna kan bekräfta skaparen

Den första insikten är att du vet att de otrogna som Allahs sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam) stred mot, bekräftade att Allah (ta’ala) var Skaparen som upprätthåller ordningen. Detta fick dem dock inte att gå in i Islam. Beviset för det är Hans (ta’ala) Ord:
Säg: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ut ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”Allah” (10:31)

Avguddyrkan som kallas medling

Den andra insikten är att de säger: ”Vi endast ber till dem eller vänder oss till dem för att be om närhet och medling.” Beviset är Hans (ta’ala) Ord:
Men de som tar beskyddare vid sidan om Honom [säger]:”Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allah.” Allah ska döma mellan dem i allt som de är oense om. Allah vägleder inte den otrogne lögnaren. (39:3)

Bevis angående medlingen är Hans (ta’ala) Ord:
Vid sidan av Allah dyrkar de vad som varken kan skada eller gagna dem och säger: ”De är våra medlare inför Allah.” (10:18)

Det förekommer två typer av medlingar, nekad medling och bekräftad medling. Den nekade typen är det som endast Allah förmår att utföra. Beviset är Hans (ta’ala) Ord:
Troende, ge av vad Vi har skänkt er för er försörjning innan en Dag kommer som är tom på allt köpslående, vänskap och medling. De otrogna är svåra syndare. (2:254)

 

Vem den falska guden är kvittar

Den tredje insikten är att profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) kom till ett folk som dyrkade på olika sätt. Vissa dyrkade änglar, andra dyrkade profeter och rättfärdiga människor, somliga dyrkade stenar och träd, och några dyrkade solen och månen. Allahs sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam) stred mot dem och betraktade dem alla lika. Beviset är Hans (ta’ala) Ord:
Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och religionen tillhör Allah. (2:193)

Bevis angående solen och månen är Hans (ta’ala) Ord:
Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller för månen; fall ned i tillbedjan inför Allah som har skapat dem – om det är Honom ni dyrkar. (41:37)

Bevis angående änglarna är Hans Ord:
Inte heller befaller Han er att betrakta änglar och profeter som herrar. (3:80)

Bevis angående profeterna är Hans (ta’ala) Ord:
Och Allah skall säga: ”Isa (Jesus), son av Maryam, är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Allah?” Han skall svara: ”Stor är du i din härlighet! Hur skulle jag kunna säga det som jag inte hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det dolda.” (5:116)

Bevis angående de rättfärdiga människorna är Hans (ta’ala) Ord:
De som de tillber vill själva ha ett medel till sin Herre och komma Honom så nära som möjligt, och de hoppas på Hans nåd och fruktar Hans straff… (17:57)

Bevis angående stenar och träd är Hans (ta’ala) Ord:
Har ni ägnat en tanke åt al-Lät, al-Uzza och Manät, den tredje? (53:19)

Abu Wäqid (radia Allahu anh) sade:
Vi begav oss mot Hunayn tillsammans med profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) samtidigt som vi precis hade lämnat otron. Avgudadyrkarna hade ett cederträd vid namnet ”Dhät Anwät”, som de brukade högakta och hänga sina vapen i. Rätt som det var passerade vi ett cederträd och då sade vi: ”Allahs sändebud, låt oss få ha en Dhät Anwät liksom de har en Dhät Anwät.” Då sade Allahs sändebud (salla Allahu alyhi wa sallam): ”Subhan Allah! Detta är precis vad Musas folk sade till honom: Låt oss få en gud liksom de har en gud.’ Jag svär vid den i Vars Hand min själ ligger; ni kommer att följa era föregångares seder”

 

Shirk är konstant nu

Den fjärde och sista insikten: Dagens avgudadyrkare har allvarligare Shirk än de forntida. De forntida brukade göra Shirk under goda tider, medan de var uppriktiga i sin dyrkan under svåra tider. Men dagens avgudadyrkare gör Shirk hela tiden, oavsett om det är lätta eller svåra tider.

Beviset är Hans (ta’ala) Ord:
När de går ombord, ber de Allah uppriktigt; men när Han har låtit dem stiga i land, sätter de gudar vid Hans sida. (29:65)

Skrivet av: Shaykh Muhammad bin Abdilwahhab
Källa: Darulhadith.com; ”Förklaring till de Fyra grunderna”