Böcker för fördjupade Islamstudier

De här böckerna rekommenderar shaykh Uthaimeen i sin bok ”Kitab al-Ilm (Kunskapsboken)”.

1. Trosuppfattningen

1. Boken ”De tre grunderna”.

2. Boken De fyra grundbegbreppen.

3. Boken Avslöjandet av argumenten.

4. Boken ”Kitab at-Tewhid”.

Och dessa fyra böcker är skrivna av Imamen Mohammed bin Abdulwahhab , må Allaah vara honom nådig.

5. Boken Den moderata trosuppfattningen. Och handlar om urskiljandet av Allaah i hans namn och egenskaper, och den är det bästa som författats inom detta fält, och den är enkel att läsa och repetera.

6. Boken ”al-Hamawia”.

7. Boken ”at-Tadmoria

Och dem är två brev som är bredare än ”Den moderata trosuppfattningen”. Och dessa tre böcker är skrivna av Sheikh al-Islam: Ibn Teimia, må Allaah vara honom nådig.

8. Boken ”al-Tahawis trosuppfattning” av Sheikhen Abo Ja’far bin Mohammed al-Tahawi.

9. Boken ”Förklaring av al-Tahawis trosuppfattning” av Abol-Hassan Ali bin Abil-Iz.

10. Boken ”ad-Durar as-Sunnia fil-Adjwiba an-Nejdia”. Sammanställd av Sheikhen Abdur-Rahman bin Qasim, må Allaah vara honom nådig.

11. ”ad-Durar al-Media fi aqidat al-Firqa al-Mardia” av Mohammed bin Ahmed al-Safarani al-Hanbali, och den finns vissa generella uttalanden som skiljer sig från Salafs väg, …(svåröversatt).

2. Hadith

1. Boken ”Fath al-Bäri sharh Sahih al-Bukhari” av Ibn Hajar al-Asqalani, må Allaah vara honom nådig.

2. Boken ”Sobol as-Salam sharh Bologh al-Maram” av as-San’ani. Och hans bok omfattar både Hadith och Fiqh.

3. Boken ”Nejl al-Awtar sharh Montaqa al-Akhbar” av al-Shawkani.

4. Boken ”Omdat al-Ahkam” av al-Maqdisi. Och det är en kortfattad bok, och de flesta av dess hadither är från ”Sahih al-Bukhari” och ”Sahih Muslim” så man behöver inte forska i deras autenticitet.

5. Boken ”al-Arba’in al-Nawawia” av Abo Zakaria al-Nawawi, må Allaah vara honom nådig. Och detta är en bra bok, för att den har en bra karaktär, och ett gott tillvägagångssätt, och lärorika grundregler, såsom hadithen:
”Det hör till en persons goda Islam att han lämnar det som inte angår honom”
[Autentisk: Återberättad av al-Timithi, och Ibn Majah, och förklarad autentisk av al-Albani i boken ”al-Rawd al-Naqir”]

Så det här är en grundregel som, om du skulle följa den, så skulle den vara tillräcklig. Och likaså så finns det en grundregel i det som hadithen säger:
”Låt den som bekräftar Gud och den sista dagen antingen tala gott eller vara tyst.”
[Autentisk: Återberättad av al-Bukhari och Muslim]

6. Boken ”Bologh al-Maram” av al-Hafith bin Hajar al-Asqalani. Och det är nyttig och lärorik bok.

För att inte nämna att han nämner berättarkedjan, och vilka som förklarat hadithen vara autentisk och vilka som förklarat den vara svag, och han kommenterar haditherna.

7. Boken ”Nokhbat al-Fikr” av al-Hafith bin Hajar al-Asqalani. Och det är en nyttig och lärorik bok.

8. ”De sex böckerna”: ”Sahih al-Bukhari”, ”Sahih Muslim”, ”al-Nasa’i”, ”Abo Dawood”, ”Ibn Majah” och ”al-Tirmithi”. Och jag råder alla studenter att läsa mycket i dessa böcker av två anledningar:

Det första: Att gå till källan.

Det andra: Att man upprepar återberättarnas namn i ens tankar, för att om man upprepar deras namn då kommer han t.ex på en av al-Bukharis återberättare och han kommer att känna igen honom i vilken berättarkedja som helst (*därmed pålitlig*), och då får han den nyttan.

3. Fiqh-Islams lagar

1. Boken ”Uppföranden vid Moské besök” av Sheikh Mohammed bin Abdulwahhab, må Allaah vara honom nådig.

2. Boken ”Zad al-Mostaqni fi Ikhtisar al-Moqni” av al-Jahawi. Och det här är en av de bästa grund-texterna inom fiqh, och det är en bok som är kort och generell och som ger mycket avkastning. Och vår sheikh, den store lärde Abdulrahman al-Sa’di, må Allaah vara honom nådig, tipsade oss om den även om han själv lärt sig boken ”Delil at-Talib”.

3. Boken ”ar-Rawd al-Mori’ sharh Zad al-Mostaqni” av sheikh Mansour al-Bahoti.

4. Boken ”Omdat al-Fiqh” av Ibn Qudama, må Allaah vara honom nådig.

4. Arvsrätt

1. Boken ”al-Rahbia” av al-Rahbi.

2. Boken ”Matn al-Borhania” av Mohammed al-Borhani. Och det är en kort och lärorik bok som omfattar all arvsrätt. Och jag anser att ”al-Borhania” är bättre än ”al-Rahbia” för att ”al-Borhania” är mer komplett än ”al-Rahbia” ur ett perspektiv, och bredare ur annat ett perpektiv.

5. Tafsir – Förklaring av Koranen

1. Boken ”Tefsir al-Quran al-Athim” av Ibn Kathir, må Allaah vara honom nådig. Och den är bra vad gäller förklaring baserad på återberättelser och är en bra och pålitlig bok, med den ger väldigt lite vad gäller grammatisk definition och retorik.

2. Boken ”Teysir al-Kerim al-Rahman fi Tafsir kalam al-Mannän” av sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa’di, må Allaah vara honom nådig. Och det är en bra och enkel och pålitlig bok, och jag rekommenderar att man läser den.

3. Sheikh Ibn Teimias introduktion till Tefsir, och det är en viktig bra bok.

4. Boken ”Adwa al-Bayan” av den store lärde Mohammed al-Shinqiti, må Allaah vara honom nådig. Och det är en bok som omfattar både hadith, fiqh, tefsir och grundreglerna i fiqh.

6. Generella böcker inom olika ämnen

1. Om grammatik: Boken ”Matn al-Äjromia”. Och det är en kort och enkel bok.

2. Om grammatik: Boken ”Alfiat ibn Mälik”. Och den omfattar hela ämnet grammatik.

3. Om biografi: Och det bästa jag sett är boken ”Zad al-Ma’äd” av Ibn al-Qayim, må Allaah vara honom nådig. Och det är en väldigt nyttig bok som nämner profetens biografi, må Allaah prisa och välsigna honom, i alla hans tillstånd. Och sedan härleder han många domar.

4. Boken ”Rawdat al-Ulema” av Ibn Hibban al-Busti, må Allaah vara honom nådig. Och det är en lärorik bok trots dess korthet. Och han har samlat en stor mängd lärdomar och uttalanden från de lärda och hadith-experterna och andra.

5. Boken ”Siar A’lam al-Nobalä” av al-Thahabi. Och det här är en bok som man får mycket nytta utav och som en student bör läsa och referera till.

5 thoughts on “Böcker för fördjupade Islamstudier”

 1. Gran skriver:

  Selam aleykum!
  Jag tycker att man blir fruktansvärt förvirrad av alla dessa hadither. Varför räcker inte KORANEN till alla människor som påstår sig vara muslimer? Varför delar man sig in i en massa sekter? Det är bara vi muslimer som förlorar på att inte hålla ihop, medan fienderna till Islam bara skrattar åt oss när vi bråkar med varann!

 2. admin skriver:

  Bismillah, wa aleikom assalam.
  Jag är lite osäker på hur du menar de saker som du skriver, det skulle vara enklare att diskutera IRL (in real life), hur som helst så försöker jag svara enligt hur jag har förstått det du skrivit.

  Vad gäller förvirring av hadither, så tror jag att jag kan förstå dig, och det är nog många som kan uppleva så (även jag ibland) men det beror väldigt ofta på om man har läst haditherna i sitt sammanhang eller inte. Fienderna till Islam (som du nämnde) tycker väldigt mycket om att citera hadither eller Koranen utanför sitt sammanhang för att få folk att tro det dom vill om Islam, och när dom gör det så eftersom Koranen talar om saker mer generellt medan haditherna är med specifika så är det enklare för en muslim att föreställa sig en annan innebörd än den som Islams fiender ger/har. Men eftersom haditherna är så specifika så är det svårare för den som har missförstått att förstå att han har missförstått, men det gäller att använda rätt metod när man försöker förstå koranen och haditherna. Och det är inte bara Islams yttre fiender som kan ta texterna ur sitt sammanhang och misstolka, även sekterna gör det, och det kan även hända den enskilde individen.

  Och ang. varför inte Koranen räcker till alla människor som påstår sig vara muslimer så är det för att människorna är bristfälliga och lyckas inte ens förstå en tusendel av den, och jag planera att lägga upp en artikel som jag inte börjat översätta än som handlar om ”sju tecken på profetskapet i al-Fatiha”, som är ett exempel på koranens otroliga informationsrikhet och författarens djupa kunskap och härledningsförmåga. Samma författare (Ibn al-Qayim) har även skrivit en bok på 2 volymer som förklarar ”endast dig dyrkar vi, och endast dig söker vi hjälp från”, men de flesta människorna förstår inte ens en liten del av dess innebörd, för att inte nämna att det sprids förvrängningar av koranens innebörd. Dessutom har de flesta praktiska aspekterna lämnats åt att förklaras praktiskt av Allaahs sändebud, och det finner vi i haditherna.

  Därför skickar Allaah profeter och sändebud för att de ska visa hur man ska förstå och implementera Allaahs tal. Så som Allaah sa ”Och för dig (Allaahs sändebud) har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem” [16:44]. Och hadith är det som Allaahs sändebud har sagt (och gjort), och det kommer också från Allaah så hur kan man man strunta i det? Så som Allaah sade: ”Och han (Allaahs sändebud) talar inte av egen drift nej, det är uppenbarelsens ord” [53:3-4] Och det är bland det mest solklara för alla som känner till ett litet uns om Islam att man måste lyda sitt Sändebud annars är man som Noas folk eller som Allaah sade: ”VI HAR sänt ett sändebud till er, som skall vittna mot er, liksom Vi sände ett sändebud till Farao. Men Farao lydde inte sändebudet så Vi straffade honom med ett fruktansvärt straff.” [73:15-16] Så det är snarare så att hur kan man påstå sig vara muslim om man förkastar Koranen eller haditherna?

  Och i Koranen och i haditherna nämns anledningen till varför folk delar in sig i en massa sekter, och där nämns också lösningen, så hur kan man bli frisk genom att kasta bort halva sin medicin?

  Så det är klart från Koranverserna som jag nämnt att att Profeten förklarar Koranen, men vilkas tolkningar av Koranen och haditherna ska vi följa? Allaah säger i Koranen:
  ”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Gud är nöjd med dem och de är nöjda med Honom” [9:100]

  ”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot [Vårt] Sändebudoch vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och därefter låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!” [4:115]

  Och Allaahs sändebud sade:
  ”De bästa människorna är min generation, sedan dem som kommer efter dem, och sedan dem som kommer efter dem.” [Bukhari & Muslim]

  Så man ska följa muslimernas allra första föregångare för att få sann Islam. Det är dem som bevittnat Sändebudet och som har rätt sammanhang för att förstå honom, och om vi ska få rätt sammanhang så måste vi följa dem och deras förståelse så som vi är beordrade att göra.

  Men annars så förstår jag inte vad som är så förvirrande med hadither som de två som nämns i artikeln:
  ”Det hör till en persons goda Islam att han lämnar det som inte angår honom.”
  och
  ”Låt den som bekräftar Gud och den sista dagen antingen tala gott eller vara tyst.”

  Jag rekomenderar dig också att läsa artikeln ”Bevarandet av Islams Källor” här på alquran.se:
  http://www.alquran.se/lar-dig-om-islam/om-koranen/129
  eller på Scribd: http://www.scribd.com/doc/24853155/Bevarandet-Av-Islams-Kallor

  P.s Hade ditt mail något med artikeln att göra, kan nämna att den riktar sig till de som siktar på att fördjupa sig i sina Islamstudier.

  Och må Allaah prisa vår profet Mohammed och hans följare och välsigna dem.

 3. Halimah skriver:

  Bismillah

  assalamu aleykum broder inom Islam

  maShaAllah vilken fin och lärorik hemsida du har gjort med många bra tips om böcker. Skulle vara bra om du kunde också meddela oss var man kan köpa dessa böcker InShaAllah

  Jag har startat en hemsida nyligen också alhamdulillah

  må Allah vägleda oss till den rätta vägen och aldrig låta oss gå vilse och må Han fylla oss med den kunskap vi behöver för att alltid göra de rätta valen för oss själva och vår religion Amiin

  Ma’asalaama syster Halimah

  1. admin skriver:

   Wa alaikom assalam.
   Barakallaho fik, länka gärna till sidan.

   Ang. böckerna så har jag försökt se till så att dem finns tillgängliga så att man kan ladda ner dem på svenska från sidan, om inte så på engelska, jag ska inshallah se om jag kan få fram fler av dem.

   Wassalam.

 4. Sara skriver:

  Asalamu aleykum, Var kan jag hitta alla dessa böcker?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.