De tre grunderna i Islam

Om någon frågar dig:
”Vilka är de tre grunderna som alla måste känna till?”, så svarar du:
”Man ska ha kännedom om sin Herre, sin religion och sin profet Mohammed.”

Grund #1: Kännedom om vår Herre

Om någon frågar dig:
”Vem är din Herre?” så säger du:
”Min Herre är Allah, den som försörjer mig och resten av världen genom Hans välsignelser. Det är Honom jag dyrkar, jag dyrkar ingen utom Honom.”

Beviset är Allahs uttalande:
”All beröm hör till Allah, världarnas Herre.” (Al-Fatiha: 2)
Allt utom Allah är en del utav världen, och även jag är en del av världen.

Om någon frågar dig:
”Hur kände du till din Herre?” så säger du:
”Genom Hans tecken (Ayat) och det Han har skapat”.
Några utav Hans tecken är natten, dagen, solen och månen. Bland det Han har skapat är de sju himlarna, de sju jordarna, det som finns i dem och emellan dem.

Beviset för detta är Allahs uttalande:
”Bland Hans tecken är natten, dagen, solen och månen. Buga inte på marken (Sudjod) inför varken solen eller månen, utan buga på marken för Allah – den som skapat dem – om det är Honom ni [verkligen] dyrkar.” (Fussillat: 37)

Utöver det så finner vi Allahs uttalande:
”Er Herre är Allah, den som skapat himlarna och jorden under sex dagar, och därefter rest Sig över Tronen! Han låter natten täcka dagen – de följer varandra i snabb takt. Solen, månen och stjärnorna är alla underkastade Hans befallning. Skapandet och kontrollerandet tillkommer sannerligen Honom! Välsignad vare Allah, världarnas Herre.” (Al-A’raf: 54)

”Herren” är den som förtjänar dyrkan.

Beviset för detta är Allahs uttalande:
”Människor! Dyrka er Herre, Han som skapat er och dem som levde före er – kanske ska ni då frukta Honom. Han som har skapat jorden som en viloplats för er, rest himlen som ett valv och sänt ned vatten från himlen, och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte gudar vid Allahs sida, då ni vet.”
(Al-Baqarah: 21-22)

Ibn Kathir sade [om föregående vers]: Den som skapat dessa [nämnda] saker är den som förtjänar dyrkan.

Några exempel på former av dyrkan är Islam, Iman och Ihsan. Andra
former av dyrkan är:
åkallan [muntlig bön] (Dua), tillit (Tawakkul),
rädsla (Khawf), förhoppning (Rajaa),
längtan (Raghba), bävan (Rahba),
ödmjukhet (Khushu), fruktan (Khashya),
vända sig i ånger (Inaba),
söka hjälp (Isti’ana), att söka skydd (Isti’adha),
be om räddning (Istighatha),
slakta djur (Dhabh), svära en ed (Nadhr)
mm.

Alla dessa får endast tillägnas Allah. Beviset för detta är Allahs uttalande:
”Böneplatserna hör till Allah! Anropa därför ingen vid Allahs sida.” (Al-Jinn: 18)

Den som tillägnar någon av dessa former av dyrkan till någon annan än Allah, är en avgudadyrkare (Mushrik) och otrogen (Kafir).

Beviset [för detta] är Hans uttalande:
”Den som vid sidan av Allah åkallar en annan gudom – inga bevis finns för sådana – har endast sin Herre att stå till svars inför. Sannerligen kommer de otrogna icke att ges seger” (Al-Mu’minun: 117)

Vi finner ett bevis i hadithen beträffande åkallan:
”Åkallan (Dua) är dyrkans stomme.”

Beviset för att åkallan (Dua) är en form av dyrkan är Allahs uttalande:
”Er Herre säger: Kalla på Mig så skall Jag besvara er! De som håller sig för goda för att dyrka Mig skall gå med böjt huvud in i Helvetet.” (Ghafir: 60)

Bevis för att rädsla (khawf) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande,
”Var inte rädda för dem, utan var rädda för Mig om ni är [sanna] troende!” (Aal Imran: 175)

Bevis för att förhoppning (Rajaa) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”Så den som har förhoppning om att möta sin Herre (och träda in i paradiset) bör göra goda handlingar, och inte dela hans Herres dyrkan med någon annan.” (Al-Kahf:110)

Bevis för att tillit (Tawakkul) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”Sätt er tillit till Allah, om ni verkligen är troende!” (Al-Maidah: 23)

Vi finner även Allahs uttalande:
”Om någon sätter sin tillit till Allah, så är detta tillräckligt för denne.” (Al-Talaq: 3)

Bevis för att längtan (Raghba), bävan (Rahba) och ödmjukhet (Khushu) är former av dyrkan, är Allahs uttalande:
”De brukade de tävla i det goda, och de brukade åkalla Oss med längtan och bävan! Och de [brukade] visa Oss stor ödmjukhet.” (Al-Anbiya’: 90)

Bevis för att fruktan (Khashya) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”Frukta inte dem, frukta Mig.” (Al-Maidah: 3)

Bevis för att vända sig i ånger (Inaba) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”Vänd er i ånger åter till Allah och underkasta er Honom.” (Al-Zumar: 54)

Bevis för att be om hjälp (Isti-ana) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”Endast Dig dyrkar vi och endast Dig ber vi om hjälp.” (Al-Fatihah: 5)

Och i en hadith:
”Om du ska be om hjälp, så be då Allah om hjälp.

Bevis för att söka skydd (Isti-’aadha) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”Säg: Jag söker skydd hos människornas Herre.” (An-Nas: 1)

Bevis för att be om räddning (Isti-ghatha) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”När ni bad er Herre om räddning och han besvarade er.” (Al-Anfal: 9)

Bevis för att att slakta djur (Dhabh) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”Säg: Min bön, det jag offrar utav djur, mitt liv och min död hör sannerligen till Allah, världarnas Herre. Han har ingen like. Till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som underkastar sig.” (Al-An’am: 162-163)

Vi finner även bevis från Sunnan:
”Allah förbannar den som slaktar för någon annan än Allah.”

Bevis för att svära en ed (Nadhr) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande:
”De som står fast vid sina eder [som de svurit] och som bävar inför den Dag då skräcken skall överskugga allt.” (Al-Insan: 7)

 

Grund #2: Kännedom om vår religion Islam genom dess bevis

Ordet Islam innebär att man underkastar sig Allah genom att uppfylla Tawhid, att lyda Honom i det Han beordrar och förbjuder, och att man tar avstånd från och frigör sig från Shirk och dess förespråkare. Detta består av tre nivåer: Islam, Iman och Ihsan. Varje nivå har också pelare.

Islam

Den första nivån av religionen är Islam, och Islams pelare är fem: Att vittna om att ingen förtjänar dyrkan utom Allah och att Mohammed är Allahs Sändebud (Shahada), att förrätta bönen (Salat), betala allmosan (Zakat), att fasta under Ramadan (Siyam) och att vallfärda till Allahs Heliga Hus (Hajj) .

Beviset för trosbekännelsen är Allahs uttalande:
”Allah upprätthåller rättvisa då Han vittnar, och [vittnar] gör även änglarna och de som har kunskap; [De vittnar alla] om att ingen förtjänar dyrkan förutom Han. Ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, Den Allsmäktige, Den Vise.”  (Aal Imran: 18)

Betydelsen av denna trosbekännelse [la ilaha illallah] är att ”ingen förtjänar dyrkan förutom Allah”.

”Ingen förtjänar dyrkan” förnekar dyrkan gentemot allt utom Allah, och ”förutom Allah” fastställer att dyrkan endast tillkommer Allah. Han har ingen som tar del av Hans rätt att dyrkas, precis som Han inte har någon som tar del av Hans Ägande.
Något som tydliggör denna förklaring av trosbekännelsen är Allahs uttalande:
”Kom ihåg då Abraham talade till sin fader och folk och sade: Jag avsvär mig allt det ni  dyrkar – förutom den som har skapat mig, Han kommer att vägleda mig! Och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras bland hans efterkommande, så att de skall finna vägen tillbaka.” (Al-Zukhruf: 26-28)

Dessutom finner vi Allahs uttalande:

”Säg:  Bokens folk! Kom, och låt oss enas om något gemensamt mellan oss och er; Att inte dyrka någon utom Allah, att inte sätta någon vid Hans sida, och att inte göra varandra till gudar som styr istället för Allah. Om de vägrar, så säg då: Vittna om att vi är muslimer.” (Aal Imran: 64)

Bevis för trosbekännelsen att Mohammed är Allahs sändebud, är Allahs uttalande:
”Ett sändebud har nu kommit till er från ert eget folk. Tanken att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av barmhärtighet.” (Al-Tawba: 128)

Trosbekännelsen att Mohammed är Allahs sändebud innebär att:
1. Lyda honom i det han beordrar.
2. Tro på det som han informerar om.
3. Att hålla sig borta från det förbjudit.
4. Att inte dyrka Allah; Förutom på det sätt som Sändebudet lagstiftat.

Beviset för att Salat och Zakat är obligatoriska, och en förklaring av Tawhid,
är Allahs uttalande:
”De beordrades inte med annat än: Att dyrka Allah med ren och uppriktig tro, att förrätta bönen och att ge allmosan – det är den raka och upprätta religionen.” (Al-Bayyina: 5)

Beviset för att Fastan är obligatorisk är Allahs uttalande:
”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta.” (Al-Baqarah: 183)

Bevis för att Vallfärden är obligatorisk är Allahs uttalande:
”Att utföra pilgrimsfärden för Allahs skull, är ålagt människorna som har möjlighet därtill, men om ni är otacksamma så är Allah inte i behov av skapelsen.” (Al Imran: 97)

Iman

Den andra nivån av religionen är Iman (sann tro). Den är ungefär sjuttio delar och har sex pelare. Den översta delen är att säga ”Ingen förtjänar dyrkan utom Allah”, och den lägsta delen är att man avlägsnar skadliga föremål från vägen. Blyghet är en del av Iman.

Dess grundpelare [som man måste tro på] är sex:
1. Allah
2. Hans Änglar
3. Hans Böcker
4. Hans Sändebud
5. Den Yttersta Dagen
6. Förutbestämmelsen (Qadar), både det som gynnar dig och det som skadar
dig utav den.

Bevis för dessa sex grundpelare är Allahs uttalande:
”Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst, utan [sann] rättfärdighet [innehar den som] tror på Allah och den Yttersta Dagen, Änglarna, Böckerna och profeterna.” (Al-Baqarah: 177)

Beviset för att Förutbestämmelsen [är en del av Religionen] är Allahs uttalande:
”Allting har vi skapat med Qadar.” (Al-Qamar 54:49)

Ihsan

Den tredje nivån av Religionen är att sträva efter perfektion (Ihsan). Den har [endast] en pelare som är:
Att du dyrkar Allah som om du skulle se Honom. För även om du inte ser Honom, så ser Han sannerligen dig.

Beviset är Allahs uttalande:
”Sannerligen är Allah med de gudfruktiga och de som strävar efter perfektion (Mohsinoon).” (Al-Nahl:128)

Och även:
”Sätt din tillit till den Allsmäktige, den Barmhärtige, Den som ser dig när du reser dig, och när du är hos dem som gör Sudjod. Sannerligen är Han Den Allhörande, Den Allvetande.” (al-Shu’ara: 218-220)

Och Allahs uttalande:
”Du sysselsätter dig inte med någonting, reciterar Koranen eller någon annan handling, utan att Vi vittnar om det då ni griper er an med det.” (Yunus: 61)

Beviset från Sunnan är den välkända hadithen ”Hadith Jibril” som rapporteras av Umar Ibn Al-Khattab, som sade:

Medan vi satt hos Allahs Sändebud en dag, så kom det en man med väldigt vita kläder och väldigt svart hår. Ingenting tydde på att han var resande, och ändå kände ingen av oss igen honom. Han satte sig ned hos Profeten, satte sina knän emot hans knän och satte sina händer på hans ben.

Sedan sade han: Mohammed, informera mig om vad Islam är!

Allahs Sändebud svarade: Islam är; Att du vittnar om att ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, och att Mohammed är Allahs Sändebud, och att du förrättar bönen, betalar allmosan, fastar under Ramadan och utför pilgrimsfärden till Huset (Kaba) om du får möjlighet till det.

Han sade: Du har talat sanning.
Och vi blev förvånade över att han både frågade honom och berättade att han talat sanning.
Sedan sade Han: ”Informera mig om vad Iman är.”

Att du tror på Allah, Hans Änglar, Hans Böcker, Hans Sändebud, Den Yttersta Dagen och Förutbestämmelsen, det goda utav det och det onda.

Han sade: Du har talat sanning. Informera mig om vad Ihsan är.

– Att du dyrkar Allah som om du skulle se Honom. För även om du inte ser Honom, så ser Han sannerligen dig.

Han sade: Informera mig om när Timmen (för domedagen) är.

– Den tillfrågade vet inte mer än den som frågat.

Han sade: Informera mig då om tecknen [som visar att den är nära].

– Att slavinnan föder sin härskarinna, att du ser [dessa] barfota, nakna och utfattiga fåraherdar tävla i att bygga höga byggnader.

Umar berättade: Sedan gick han iväg och vi förblev sittande en lång stund.

Därefter sade han (Profeten): Umar, vet du vem det var som frågade?

Jag svarade: Allah och Hans sändebud vet bäst.

Han sade: Det var ängeln Jibril som kom till er, för att lära er er religion.

 

Grund #3: Kännedom om vår profet Mohammed

Hans fulla namn och släktträd är Mohammed son till Abdillah son till Abdil-Muttalib son till Hashim. Hashim är en man från stammen Quraysh, och Quraysh är en del av araberna, och araberna är ifrån Ismaels avkomma, och Ismael är son av Abraham, Allahs nära vän. Må största fred och välsignelser vara med honom och vår profet.

Mohammed blev sextiotre år gammal, varav fyrtio år var innan han blev profet, och under tjugotre år var han Profet och Sändebud. Han blev en profet när han tog emot ”Läs i din Herres namn den som skapat, skapat människan från en grodd.” och han blev ett sändebud när han tog emot ”Du som sveper in dig, ställ dig och varna!”

Hans hemstad är Mecka, och han utvandrade till Medina. Allah skickade honom för att varna för Shirk och för att kalla till Tawhid. Beviset för det är Allahs uttalande (den versen han blev sändebud):
”Du som sveper in dig! Ställ dig och varna! Erkänn din Herres storhet! Se över och rena dina handlingar! Lämna all ondska! Sök inte belöning [från någon annan än Allah] för den godhet du visar folket! Ha tålamod för din Herres skull!” (al-Muddathir: 1-7)

”Ställ dig och varna” är en befallning att varna för Shirk och att kalla till Tawhid. ”Erkänn din Herres storhet” är en befallning som uppfylls genom att handla enligt med Tawhid. ”Se över och rena dina handlingar” är att du renar dina handlingar från Shirk. Och gällande ”Lämna all ondska” så betyder ondskan här avgudar. Att man lämnar dem innebär att man håller sig borta från dem och att svära sig fri från både dem och deras folk.

Detta, att kalla till Tawhid, genomförde han i tio år. Efter tio år togs han upp till himlen, och de fem dagliga bönerna gjordes obligatoriska för honom. I tre år förrättade han bönen i Mecka och blev därefter beordrad att utvandra till Medina. Migration (Hijra) som man gör från (exil i) ett ickemuslimskt land till ett muslimskt land är obligatoriskt för denna nation, och på så sätt kommer det förbli fram till Domedagen.

Beviset för detta är Allahs uttalande:
”När änglarna samlar in själarna från människorna, då de förtrycker sig själva, kommer fråga: Hur såg er situation ut? De säger då: Vi brukade vara svaga och förtryckta på jorden. Då säger änglarna: Var inte Allahs jord vid och bred nog för att ni skulle migrera däri? Se, dessa människors slut kommer vara Elden. Vilket ont slut! Dock undantas de verkligt svaga och förtryckta – män, kvinnor och barn – som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen. För dessa finns hopp om Allahs förlåtelse – Allah är Förlåtande och Barmhärtig.” (Al-Nisa: 97- 99)

”Mina tjänare, de som tror utav er! Min jord är vid och bred, så utvandra däri!” (Al-Ankabut: 56)

Al-Baghawi sade:
”Denna Vers uppenbarades för de muslimer i Mecka som inte hade utvandrat. Allah tilltalade dem därför i trons namn.”

Ett bevis för att migration är obligatoriskt från Sunnan är Profetens uttalande:
”Migration kommer inte att upphöra att vara obligatoriskt förrän botgöring upphör att accepteras, och botgöring kommer inte att upphöra att accepteras förrän solen går upp i väst.”

Efter att han bosatt sig i Medina så beordrades han med de övriga plikterna i Islam, som givandet av allmosa, fastan, pilgrimsfärden, böneutropet, värnplikt/kamp, att beordra det goda och förbjuda det onda mm. Detta gjorde han i tio år. Därefter dog han, och hans religion finns kvar än idag, och detta är hans religion.

Det finns inget gott förutom att han visat det för oss, och det finns inget ont förutom att han varnat oss för det. Det goda som han visade oss var Tawhid och allting annat som Allah älskar och tycker om. Det onda som han varnade för är Shirk och allting annat som Allah hatar och ogillar. Allah sände honom till hela mänskligheten, och Allah har beordrat hela skapelsen – Jinner och människor – att lyda honom.

Beviset [för det] är Allahs uttalande:
”Säg: Människor! Jag är Allah’s sändebud, [utsänd] till er alla.” (Al-Aaraf: 158)

Genom honom så fullbordade Allah religionen. Beviset [för det] är Allahs uttalande:
”Idag har Jag fullbordat er religion, skänkt er Min välsignelse i fullaste mått, och beslutat att Islam ska vara er religion.” (Al-Maidah: 3)

Bevis för hans död är Allahs uttalande:
”Sannerligen kommer du att dö, och de kommer [också] att dö. Sedan, på Uppståndelsens dag, skall ni diskutera inför er Herre.” (Al-Zumar: 30-31)

Efter att människorna har dött, kommer de att återuppstå. Beviset är Allahs uttalande:
”Av den har Vi skapat er, till den låter Vi er återvända, och ur den skall Vi ta ut er ännu en gång.” (Ta Ha: 55)

Och Allahs uttalande:
”Allah har låtit er växa upp som plantor ur jorden. Därefter skall Han låta er återförenas med den, och Han skall [åter] frambringa er [ur den].” (Nuh: 17-18)

Efter Återuppståndelsen kommer de att ställas till svars och belönas i enlighet med sina gärningar. Beviset  är Allahs uttalande:
”Allt som finns i himlarna och jorden tillhör Allah; De som gör onda handlingar kommer Han att straffa i enlighet med deras handlingar, och belöna dem som gör gott med det bästa.” (Al-Najm:31)

Den som förnekar Återuppståndelsen har begått otro. Beviset är Allahs uttalande:
”De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de
döda. Säg: Jo, vid min Herre! Helt visst skall ni återuppväckas,
och efter det kommer ni att informeras om det ni gjort, och
sådant är lätt för Allah.” (Al-Taghabun: 7)

Allah skickade alla sändebud som budbärare av glada nyheter och som varnare. Beviset är Allahs uttalande:
” [Vi har berättat om] Sändebuden då de gav glada nyheter, och varnade. Detta för att människorna, efter (att ha hört) sändebuden, inte skall kunna ursäkta sig inför Allah.79 Allah är Allsmäktig och Vis.” (Al-Nisa: 165)

Den förste utav sändebuden är Noa och den sista är Mohammed. Beviset för att den första av dem är Noa, är Allahs uttalande:
”Sannerligen har vi uppenbarat för dig, såsom vi har uppenbarat för Noa och profeterna som kom efter honom...” (Al-Nisa: 163)

Allah har skickat sändebud till alla folk – från Noa till Mohammed – för att befalla dem att endast dyrka Allah, och för att stoppa dem från att dyrka falska gudar (Taghut).
Beviset [för detta] är Allahs uttalande:
”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma för att förkunna: Dyrka Allah och håll er borta från falska gudar” (Al-Nahl:36)

Allah har ålagt alla tjänare att förneka falska gudar, och [blivit ålagda] att istället tro på Allah. Ibn al-Qayyim  sade: ”Falsk gud är den som överskrider sina gränser, genom att dyrkas, följas eller lydas.” Falska gudar är många. De fem största sådana är:

1. Iblis/Satan, som Allah har förbannat.
2. Den som dyrkas och gillar det.
3. Den som kallar till att bli dyrkad.
4. Den som påstår sig ha kunskap om det fördolda.
5. Den som dömer med något annat än med det som Allah har uppenbarat.

Beviset för att man ska tro på Allah och förneka falska gudar är Allahs uttalande:
”Det finns inget tvång i Religionen. Sanningen är klart urskild från falskhet. Så den som förnekar falska gudar och tror på Allah, har sannerligen tagit grepp om det säkraste fästet, som aldrig ger vika. Allah är Allhörande och Allvetande.” (Al-Baqarah: 256)

Detta (att man tror på Allah och förnekar falska gudar) är betydelsen av ”Det finns ingen gud utom Allah”. I en hadith nämns följande:
”Islam är huvudet på Religionen, Bönen är dess stöttepelare och kamp för Allahs skull är toppen av dess puckel.”

 

Den egna vägen, Abrahams religion

Håll fast vid kunskapen att den egna vägen (Al-Hanifia: att man vänder sig bort från dyrkan av de falska gudarna, och istället vänder sin dyrkan till Allah vår Herre och skapare) är Abrahams religion; Vilket är att du endast dyrkar Allah utan att blanda in någon annan. Detta har Allah beordrat hela mänskligheten, och det är därför Han har skapat dem.

Detta precis som Han säger i Koranen:
”Jag har enbart skapat Djinnerna och mänskligheten för att [de ska] dyrka Mig.” (al-Dhariyat: 56)

Det största och viktigaste som Allah någonsin har befallt oss är Tawhid (att särskilja Allah med dyrkan), och det största och viktigaste Han någonsin har förbjudit är Shirk (att dyrka någon annan än Allah).

Beviset för detta är Allahs uttalande:
”Dyrka Allah, och sätt ingenting vid Hans sida.” (Al-Nisa: 36)

 

Tre saker som man måste handla efter

Håll fast vid din kunskap om att varje muslim är ålagd att veta följande tre saker, och att  handla i enlighet med dem:

DET FÖRSTA ÄR: Att Allah har skapat oss och gett oss försörjning, och
[att Han] inte lämnat oss på jorden utan syfte. Nej, Han har skickat ett Sändebud
till oss; Den som lyder honom träder in i Paradiset och den som vägrar lyda
honom träder in i Elden.

Beviset för detta är Allahs uttalande:
” Vi sänt ett sändebud till er, som ska vittna emot er  precis som Vi sände Farao ett sändebud! Men Farao trotsade sändebudet så Vi straffade honom något fruktansvärt.” (Al-Muzzammil: 15-16)

DET ANDRA ÄR: Att Allah inte accepterar att man dyrkar någon vid Hans
sida; Varken att man dyrkar en ängel som står Honom nära eller en av
Honom sänd profet.

Beviset för detta är Allahs uttalande:
”Böneplatserna så hör till Allah! Anropa därför ingen vid Allahs sida!” (Al-Jinn: 18)

DET TREDJE ÄR: Att det inte är tillåtet att söka vänskap hos de som har fiendskap mot  Allah och Hans sändebud, även om dessa skulle vara de närmaste anhöriga.

Beviset för detta är Allahs uttalande:
”Du kommer aldrig finna att några som [verkligen] tror på Allah och den Yttersta dagen har kärlek för de som krigar mot Allah och Hans Sändebud – även om de så vore deras fäder, söner, bröder eller släktingar. Det är dessa i vars hjärtan Han ristat in tron (Iman), och som Han har stärkt med en (en särskild) Ande (Ängel) från Honom. Och dessa ska Han låta träda in i gårdar, under vilka bäckar flödar, förevigade däri. Allah är nöjd med dem och de är nöjda med Honom. Dessa utgör Allahs parti; Sannerligen är det Allahs parti som är segerrika.” (Al-Mujadila: 22)

 

Fyra kriterier för framgång

Håll fast vid din kunskap om att vi måste veta följande fyra saker:
1. Kunskap, och med det menar jag: Att känna till Allah, Hans profet och att ha kännedom om religionen Islam – genom dess bevis.
2. Att man handlar i enlighet med kunskapen.
3. Att man kallar till det [kunskapen och handlingarna].
4. Att man har tålamod med svårigheter gällande dessa saker.

Beviset [för dessa fyra punkter] är Allahs uttalande:
”Vid tiden! Människan går med förlust! Förutom de som tror, gör goda handlingar, råder varandra sanningen och råder varandra att ha tålamod.” (Al-Asr: 1-3)

Al-Shafi´i sade:
”Hade Allah inte sänt ned något bevis mot Sin skapelse förutom denna så skulle det vara nog [som bevis] för dem.”
Al-Bukhari sade (i hans bok):
KAPITEL – KUNSKAP FÖRE TAL OCH HANDLING
Beviset är [för att kunskap kommer före tal och handling, är] Allahs uttalande:
”Ha kunskap om att ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, och be om förlåtelse för dina synder.” (Mohammed: 19)
Han började alltså med [att beordra] kunskap före tal och handling.

Allah vet bäst, och må Allahs frid och välsignelse vila över Mohammed, hans familj och hans följeslagare.

Författare: Mohammed ibn Abdelwahhab (1703-1792)
Ursprunglig titel: De tre grunderna

Fotnot

Som vissa läsare kan ha märkt så är kapitlen i omvänd ordning jämfört med den ursprungliga texten. Anledningen till  det är att det är det vettigaste ordningen, att man börjar med att presentera Sändebudet och Islam och Allah och Tawhid. Frågan är snarare varför den ursprungliga texten har den ordning som den har?
Det påminner mig om en metod som används för att memorera koranen, att man börjar med slutet, t.ex. sista sidan av al-Baqarah och sedan den näst sista o.s.v eftersom sedan när man läser den i vanlig ordning så kommer man att läsa de första sidorna  mycket oftare eftersom att man inte kommer att läsa ut den, detta underlättar memorering. Och en sådan anledning är inte osannolik då denna text är tänkt att memoreras, men denna här ordningen var mer lättläst tyckte jag.

Jag rekommenderar läsare att läsa denna text flera gånger med en bok som förklarar de saker som nämns här djupare.
Den ursprungliga texten finns här: De tre grunderna