Mellersta trosläran (al-Aqida al-Wasitiyyah)

Författare: Shaykh-al-Islam Ahmad bin Taymiyyah (1263 -1328)

I Allah, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Lov och pris tillkommer Allah som har skickat sitt sändebud med vägledninge och den sanna religionen som skall föras till seger över alla andra religioner och Allah är tillräcklig som Vittne.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah allena, ingen medhjälpare har Han, genom att bekräfta och dyrka Honom allena. Jag vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och Hans sändebud – må Allahs välsignelse och vida fred vara över honom. Vidare:

Detta är den Räddade och Segrande Gruppens troslära fram till Domedagen, Ahl-us-Sunnah wal-Jama’ah, nämligen:

Att man tror på Allah, Hans änglar, Hans Skrifter, Hans sändebud, Uppståndelsen efter döden och tron på Förutbestämmelsen, det goda och det onda av det.

Den grundläggande regeln i tron på Allahs Namn och Egenskaper

Att tro på Allah innebär bl. a att man tro på det som Han Själv beskrivit Sig med i  Sin Bok och det som Hans sändebud beskrivit Honom med, utan förvrängning eller förnekande, utan ifrågasättande eller jämförelse. Istället tror man följande om Allah,

”Inget är som Han – Han som hör allt, ser allt.” (42:11)

De avvisar inte det Han Själv beskrivit Sig med från Honom och inte heller förvränger de ord från deras plats. De gör sig inte skyldiga till otro i Allahs Namn och Budskap. De försöker inte förklara deras exakta beskaffenhet och jämför ej heller Hans Egenskaper med Hans skapelsers egenskaper.

Sannerligen är Han kunnigare om Sig Själv och alla andra och Han är trovärdigare i Tal och tydligare i Ord än Sin skapelse.

Därefter är Hans sändebud sanningsenliga och betrodda, till skillnad från de som säger om Honom det som de inte vet. På grund av det sade Han,

”Stor är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från det som de beskriver Honom med. Och fred och välsignelse över sändebuden och lov och pris tillkommmer Allah skapelsernas Herre.” (37:181-182)

Därmed förklarade Han Sig Själv vara fjärran från det som sändebudens motståndare beskrev Honom med, och Han sände fred över Sina sändebud för att bevisa deras oskuld från det bristfälliga och felaktiga som sagts av dessa.

Han har, idet som Han beskrivit och namngivit Sig Själv med, kombinerat förnekelse och bekräftelse. Det förekommer ingen avvikelse hos Ahl-us-Sunnah wal Jama’ah från det som sändebuden kom med, för sannerligen är detta den Raka Vägen; Vägen vilka de som Allah välsignade med Sina gåvor färdades på, nämligen profeterna de sanningsenliga, martyrerna och de rättfärdiga.

Tron på det som Allah har beskrivit Sig Själv med i Sin Bok

Till detta hör det som Han Själv beskrivit Sig med avsnittet ”al-Ikhlas”, vilket motsvarar en tredjedel av Koranen, vilket Han säger,

”Säg: Han är Allah, En. Allah, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilka alla beror. Är inte född och har inte fött, och ingen finns som kan jämföras med Honom.” (114:1-4)

och det som Han beskrev Sig Själv med i Sin Boks mest storslagna vers, i vilken Han säger,

”Allah, det finns ingen gud utom Han, den evigt Levande, skapelsens upprätthållare, slummer tar ej honom och inte heller sömn. Honom tillhör allt i himlarna och allt på jorden, vem kan medla hos honom utan hans tillstånd?! Han vet redan allt som passerat och allt som komma skall, men de kan inte ta till sig någon kunskap förutom det han tillåter. Hans Fotpall omsluter alla himlar och jorden, och att värna om dem tröttnar honom inte, han är den Höge, den Väldige.” (2:255)

Därför har den som läser denna vers på natten Allahs skydd över sig och Djävulen kan inte komma honom nära förrän det blir morgon.

Läs hela boken här: al-Aqidah al-Wasitiyyah

Översättning: Abu Musa al-Albani med modifikationer.